Author: warongg

ประกาศ รายชื่อนิสิตได้รับทุนการศึกษา (ทุนขาดแคลน) ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 เฉพาะภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนากิจการนิสิต ณ อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี) ชั้น M หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-7248