Author: editor

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการ โครงการศึกษาเรียนรู้นอกชั้นเรียนประเทศเพื่อนบ้านฯ

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการ โครงการศึกษาเรียนรู้นอกชั้นเรียนประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศอินโดนีเซีย(บาหลี) หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ(แผน ข.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารการคลังและพัสดุ 02-218-2746 Download

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เปิดรับสมัครวันที่ 14 มกราคม 2562 ถึง 15 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดใบสมัคร >>คลิก<< สอบถามเพิ่มได้ที่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร 02-2187253 และ 02-2187257 เวลา 08-00 – 16.00 น.

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เปิดรับสมัครวันที่ 14 มกราคม 2562 ถึง 15 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดใบสมัคร >>คลิก<< สอบถามเพิ่มได้ที่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร 02-2187253 และ 02-2187257 เวลา 08-00 – 16.00 น.

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องเปิดรับนิสิตเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ข.) นอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ข.) นอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 09.00 – 14.00 น. (ยกเว้นวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ที่ www.polsci@chula.ac.th ประกาศผลสอบผู้ผ่านข้อเขียน วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 ที่ www.polsci@chula.ac.th ประกาศผลสอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ที่ www.polsci@chula.ac.th

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ก.) ในเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ก.) ในเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน  วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562      ที่  www.polsci@chula.ac.th ประกาศผลสอบผู้ผ่านข้อเขียน         วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562         ที่  www.polsci@chula.ac.th ประกาศผลสอบคัดเลือก                วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562            ที่  www.polsci@chula.ac.th

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2561

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2561 กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 24-27 มกราคม 2562 ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพือภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่อง LCD โปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่อง LCD โปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารการคลังและพัสดุ 02-218-2746 Download  

ประกาศ คณะรัฐศาสตร์ เรื่อง การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา(ทุนขาดแคลน) สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2 ขึ้นไป ประจำปีการศึกษา 2652

การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา(ทุนขาดแคลน) สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2 ขึ้นไป ประจำปีการศึกษา 2652 กำหนดการเปิดรับสมัครและประกาศรายชื่อนิสิตได้รับทุน 1. เปิดรับสมัครและหมดเขตยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ 2 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2562 2. ขอรับใบสมัครและส่งใบสมัคร ได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนากิจการนิสิต ชั้น 2 อาคารเกษมอุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี) หรือดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่ http://www.polsci.chula.ac.th / ประชาสัมพันธ์ 3. ประกาศรายชื่อนิสิตเข้ารับการสัมภาษณ์ทุน วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ทางเว็บไซต์              http://www.polsci.chula.ac.th / ประชาสัมพันธ์ 4. ประกาศรายชื่อนิสิตสมควรได้รับทุน วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ทางเว็บไซต์ http://www.polsci.chula.ac.th / ประชาสัมพันธ์ 5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-218-7248 […]

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ โครงการศึกษาเรียนรู้นอกชั้นเรียนประเทศเพื่อนบ้าน ณ ประเทศอินโดนีเซีย (บาหลี) หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ข.) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ โครงการศึกษาเรียนรู้นอกชั้นเรียนประเทศเพื่อนบ้าน ณ ประเทศอินโดนีเซีย (บาหลี) หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ข.) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารการคลังและพัสดุ 02-218-2746

ประกาศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถบัสพัดลม จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ประกาศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถบัสพัดลม จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาจง ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2561 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารการคลังและพัสดุ 02-218-2746

ร่างประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการ โครงการศึกษาเรียนรู้นอกชั้นเรียน ณ ประเทศอินโดนีเซีย (บาหลี)ฯ

ร่างประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการ โครงการศึกษาเรียนรู้นอกชั้นเรียน ณ ประเทศอินโดนีเซีย (บาหลี)ฯ ประกาศ ณ วันที่  ธันวาคม 2561 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารการคลังและพัสดุ 02-218-2746 Download  

ประกาศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 60000 BTU จำนวน2เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 60000 BTU จำนวน2เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารการคลังและพัสดุ 02-218-2746

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 Download หน่วยพัสดุ กลุ่มงานบริหารการคลังและพัสดุ โทร.02218-7246  

Download ไฟล์เอกสาร งานเสวนา “การปฏิรูประบบข้อมูลโดยระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานภาครัฐฯ” วันอังคารที่ 20 พ.ย 61

Download ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย งานเสวนา “การปฏิรูประบบข้อมูลโดยระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานภาครัฐนวัตกรรมการบริหารราชการแผ่นดินแบบประชาชนมีส่วนร่วม” วันอังคารที่ 20 พ.ย 61 โดย คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่มงานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ 02 218 7264 Download

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี) จำนวน 3 ชุด ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี) จำนวน 3 ชุด ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 28  กันยายน 2561 หน่วยพัสดุ กลุ่มงานบริหารการคลัง 02-2187246 Download  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเกษม อุทยานิน(รัฐศาสตร์60ปี)และอาคารสำราญราษฏร์บริรักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลิกทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเกษม อุทยานิน(รัฐศาสตร์60ปี)และอาคารสำราญราษฏร์บริรักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลิกทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 1  ตุลาคม 2561 หน่วยพัสดุ กลุ่มงานบริหารการคลัง 02-2187246 Download

ประกาศคณะรัฐศาสาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขยายเวลาเปิดรับสมัครวันที่ 21 กันยายน 2561 ถึง 20 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดใบสมัคร >>คลิก<< สอบถามเพิ่มได้ที่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร 02-2187253 และ 02-2187257 เวลา 08-00 – 16.00 น.

ประกาศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าสอบข้อเขียนในวันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศประกวดราคาจ้างทำความทำความสะอาดอาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี) และอาคารสำราญราษฎร์บริรักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2562

ประกาศประกวดราคาจ้างทำความทำความสะอาดอาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี) และอาคารสำราญราษฎร์บริรักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2562 ประกาศ ณ วันที่ 17  กันยายน 2561 หน่วยพัสดุ กลุ่มงานบริหารการคลัง 02-2187246 Download 

ประกาศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรือง เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) ภาคนอกเวลาราชการ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) ภาคนอกเวลาราชการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์) รุ่นที่ 50 รหัสหลักสูตร 2954 รับสมัครตั้งแต่วันเสาร์ที่ 15 กันยายน ถึงวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 19.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 218 7213, 02 218 7214, 02 218 7219 และ 02 255 2154

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 ภาควิชาการปกครอง

ประกาศครายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 ภาควิชาการปกครอง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าสอบข้อเขียนในวันศุกร์ ที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเกษม อุทยานิน (216) อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60ปี) ชั้น 2 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนให้เข้ารับการสอบสอนและสัมภาษณ์ในวันอังคาร ที่ 17 กันยายน 2561 ณ ห้อง 209 อาคารสำราญราษฏร์บริรักษ์ (ตึก 1) ชั้น 2 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเหรียญรางวัลและโล่รางวัล โครงการ Singhdam Run 2018 และ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องประชุมและห้องเตรียมอาหารภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น9 อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเหรียญรางวัลและโล่รางวัล โครงการ Singhdam Run 2018 และ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องประชุมและห้องเตรียมอาหารภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น9 อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 28  สิงหาคม 2561 หน่วยพัสดุ กลุ่มงานบริหารการคลัง 02-2187246

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการติดตั้งเวทีโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปและจัดสถานที่พร้อมระบบเครื่องเสียง ระบบไฟฟ้า โครงการ Singdam Run 2018 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการติดตั้งเวทีโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป และจัดสถานที่พร้อมระบบเครื่องเสียง ระบบไฟฟ้า โครงการ Singdam Run 2018 โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี) และอาคารสำราญราษฏร์บริรักษ์

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี) และอาคารสำราญราษฏร์บริรักษ์

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน เสวนาวิชาการภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในวาระครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์มหาอำนาจ ยุทธศาสตร์ไทย กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก”

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน เสวนาวิชาการภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในวาระครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์มหาอำนาจ ยุทธศาสตร์ไทย กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก” วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้อง จุมภฏ-พันทิพย์ อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/k28go4AurToIAlZo1           แผนที่สถานที่จัดงานเสวนาวิชาการ

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดการแข่งขัน โครงการเดิน-วิ่ง Singdan Run 2018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดการแข่งขัน โครงการเดิน-วิ่ง Singdan Run 2018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   หน่วยพัสดุ กลุ่มงานบริหารการคลัง 02-2187246

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบกล้องวงจรปิดแบบเครือข่าย IP CCTV พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบกล้องวงจรปิดแบบเครือข่าย IP CCTV พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 16  สิงหาคม 2561 หน่วยพัสดุ กลุ่มงานบริหารการคลัง 02-2187246

ประกาศคณะรัฐศาสาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าสอบข้อเขียนในวันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเกษม อุทยานิน (216) อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60ปี) ชั้น 2 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 09.00 เป็นต้นไป ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนให้เข้ารับการสอบสอนและสัมภาษณ์ในวันอังคาร ที่ 4 กันยายน 2561 ณ ห้อง 209 อาคารสำราญราษฏร์บริรักษ์ (ตึก 1) ชั้น 2 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศคณะรัฐศาสาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 ประจำภาควิชาการปกครอง

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 ประจำภาควิชาการปกครอง เปิดรับสมัครวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ถึง 29 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดใบสมัคร >>คลิก<< สอบถามเพิ่มได้ที่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร 02-2187253 และ 02-2187257 เวลา 08-00 – 16.00 น.

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าสอบข้อเขียนในวันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60ปี) ชั้น 2 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 09-00-12.00 น. และสัมภาษณ์ ณ ห้อง 209 อาคารสำราญราษฏร์บริรักษ์ (ตึก 1) ชั้น 2 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 13.30น. เป็นต้นไป

โครงการสัมมนาวิชาการ “Disruptive World: Innovative Political Science?” (นวัตกรรมรัฐศาสตร์ในโลกแห่งความพลิกผัน?)

In commemoration of 70th Anniversary of the Faculty of Political Science, Chulalongkorn University, you are invited to join our distinguished, public talk: “Disruptive World: Innovative Political Science?” (นวัตกรรมรัฐศาสตร์ในโลกแห่งความพลิกผัน?) By Professor Dan Slater Department of Political Science, University of Michigan Friday 17 August 2018 at Kasem Suwanagul Hall, Floor 13, Kasem Utthayanin Building, Faculty of Political […]

ประกาศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ(หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ (A5) ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาตร์ จำนวน 5 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ(หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ (A5) ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาตร์ จำนวน 5 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 26 กรกฏาคม 2561 ถึง 27 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดใบสมัคร >>คลิก<< ดาวน์โหลดประกาศ >>คลิก<< สอบถามเพิ่มได้ที่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร 02-2187253 และ 02-2187257 เวลา 08-00 – 16.00 น.

ประกาศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ(หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ (A5) ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาตร์ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ(หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ (A5) ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาตร์ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 26 กรกฏาคม 2561 ถึง 27 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดใบสมัคร >>คลิก<< ดาวน์โหลดประกาศ >>คลิก<< สอบถามเพิ่มได้ที่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร 02-2187253 และ 02-2187257 เวลา 08-00 – 16.00 น.

การชำระค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาต้น ปี 2561 นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์ได้ ตั้งแต่วันที่ 23 – 30 กรกฎาคม 2561

เพื่อความสะดวกในการชำระค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาต้น ปี 2561 นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์ได้ ตั้งแต่วันที่ 23 – 30 กรกฎาคม 2561 โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ไปที่ลิงค์ https://cunexpayment.azurewebsites.net/ กรอกหมายเลขประจำตัวนิสิต เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน 2. พิมพ์ หรือ ถ่ายภาพบาร์โค้ดลงบนโทรศัพท์มือถือ 3. นำบาร์โค้ดไปชำระค่าเล่าเรียนผ่านสาขาของธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ หรือผ่านช่องทาง K PLUS สำหรับการชำระผ่านช่องทาง K PLUS 1. ล็อคอิน “เข้าสู่ระบบ” 2. เลือกเมนู “จ่ายบิล” 3. เลือกเมนู “บาร์โค้ด” 4. เลือกเมนู “สแกนบาร์โค้ด” เพื่อดำเนินการชำระให้เสร็จสิ้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-008-6556 ดาวน์โหลด CU NEX App ได้แล้ววันนี้ในลิงค์ด้านล่าง IOS: https://apple.co/2skrPrV Android: http://bit.ly/2LSuOQn

เสวนาวิชาการภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในวาระครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ หัวข้อการเสวนา มหาอำนาจกับคาบสมุทรเกาหลี: อดีตและอนาคตของระเบียบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

เสวนาวิชาการภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในวาระครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ——————————————————————————- มหาอำนาจกับคาบสมุทรเกาหลี: อดีตและอนาคตของระเบียบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ——————————————————————————- วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. – 15.30 น. ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ——————————————————————————- ลงทะเบียนออนไลน์ : >>คลิก<<

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาเรียนรู้นอกชั้นเรียน ณ สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) โดยเฉพาะเจาะจง

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาเรียนรู้นอกชั้นเรียน ณ สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) โดยเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 18  กรกฏาคม 2561 หน่วยพัสดุ กลุ่มงานบริหารการคลัง 02-2187246  

Page 1 of 8
1 2 3 8