Author: editor

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ โครงการศึกษาเรียนรู้นอกชั้นเรียน ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนิสิต รป.ม รุ่น 50 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ โครงการศึกษาเรียนรู้นอกชั้นเรียน ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนิสิต รป.ม รุ่น 50 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ โครงการศึกษาเรียนรู้นอกชั้นเรียน ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนิสิต รป.ม รุ่น 49 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ โครงการศึกษาเรียนรู้นอกชั้นเรียน ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนิสิต รป.ม รุ่น 49 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการศึกษาเรียนรู้นอกชั้นเรียน ณ ประเทศญี่ปุ่น รป.ม รุ่น 50 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการศึกษาเรียนรู้นอกชั้นเรียน ณ ประเทศญี่ปุ่น  รป.ม รุ่น 50 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการศึกษาเรียนรู้นอกชั้นเรียน ณ ประเทศญี่ปุ่น รป.ม รุ่น 49 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการศึกษาเรียนรู้นอกชั้นเรียน ณ ประเทศญี่ปุ่น  รป.ม รุ่น 49 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขยายเวลาการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ขยายเวลารับสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 กำหนดการสมัครและประกาศผลการพิจารณา – หมดเขตยื่นใบสมัคร วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. – ขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนากิจการนิสิต ชั้น 2 อาคารเกษม อุทยานิน (ตึกรัฐศาสตร์ 60 ปี) หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทางเว็บไซต์  >>คลิก<<(ประชาสัมพันธ์/สวัสดิการนิสิต) – ส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนากิจการนิสิต ชั้น 2 อาคารเกษม อุทยานิน (ตึกรัฐศาสตร์ 60 ปี) หรือ อีเมล sap_chula@hotmail.com หรือ ทางไปรษณีย์หน้าซองถึง กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนากิจการนิสิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เลขที่ 46 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330 วันเสาร์ที่ 22 […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคในเวลาราชการ และภาคนอกเวลาราชการ (แผน ก. และ แผน ข.) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคในเวลาราชการ และภาคนอกเวลาราชการ (แผน ก. และ แผน ข.) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 ผู้มีรายชื่อรายงานตัวและปฐมนิเทศ ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2562  เวลา 16.30 – 20.30 น. ณ ห้อง 202 อาคารสำราญราษฏร์บริรักษ์ (ตึก1) ชั้น 2 ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ 0-2218-72714 Download  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (ในเวลาราชการ) ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (ในเวลาราชการ) ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 วันและเวลาปฐมนิเทศจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ก.) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ก.) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 ผู้มีรายชื่อรายงานตัวและปฐมนิเทศ วัน ศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ข.) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ข.) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 ผู้มีรายชื่อรายงานตัว ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2562 – 14 มิถุนายน พ.ศ.2562 ปฐมนิเทศ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ข.) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ข.) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 ให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ในวัน และเวลา ตามประกาศแนบท้ายนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ก.) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ก.) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 ให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ในวัน และเวลา ตามประกาศแนบท้ายนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

ประกาศ หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ให้ผู้มีรายชื่อมาสอบสัมภาษณ์ วัน พฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ตามกำหนดการท้ายประกาศ

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 24 กรกฏาคม 2562 ดาวน์โหลดใบสมัคร >>คลิก<< ดาวน์โหลดแบบรับรองคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร >>คลิก<< สอบถามเพิ่มได้ที่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร 02-2187253 และ 02-2187257 เวลา 08-00 – 16.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (ในเวลาราชการ) ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (ในเวลาราชการ) ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาเรียนรู้นอกชั้นเรียนประเทศเพื่อนบ้าน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (อู่ฮั่น จิงโจว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาเรียนรู้นอกชั้นเรียนประเทศเพื่อนบ้าน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (อู่ฮั่น จิงโจว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยพัสดุ กลุ่มงานบริหารการคลังและพัสดุ 02-218-7246 Download

ประกาศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ้างเหมาบริการ โครงการศึกษาเรียนรู้นอกชั้นเรียน ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 50

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ้างเหมาบริการ โครงการศึกษาเรียนรู้นอกชั้นเรียน ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 50

ประกาศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ้างเหมาบริการ โครงการศึกษาเรียนรู้นอกชั้นเรียน ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 49

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ้างเหมาบริการ โครงการศึกษาเรียนรู้นอกชั้นเรียน ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 49

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังโครงการสัมมนาวิชาการ ” สภา สว. = สภา…?”

สว. มีไว้ทำไม สว.จะเชื่อมโยงกับประชาชนอย่างไร มาร่วมหาคำตอบได้ ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องเรียน 107 อาคารสำราษฏร์บริรักษ์ (ตึก 1) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

สมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 – 14 มิถุนายน พ.ศ.2562 ใบสมัคร >>คลิก<<

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 ประจำภาควิชาการปกครอง

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 ประจำภาควิชาการปกครอง เวลาเปิดรับสมัครวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ถึง 5 กรกฏาคม 2562 ดาวน์โหลดใบสมัคร >>คลิก<< สอบถามเพิ่มได้ที่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร 02-2187253 และ 02-2187257 เวลา 08-00 – 16.00 น.

ประกาศหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ประปีการศึกษา 2562

ประกาศหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ประปีการศึกษา 2562

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ก.) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ก.) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ข.) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ข.) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

ประกาศ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (ในเวลาราชการ) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (ในเวลาราชการ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

ประกาศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ(หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ(หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัวภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 ให้ผู้มีรายชื่อ สอบข้อเขียน วันเสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 09-00-16.00 น. สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 09-00-16.00 น. ณ ห้อง 607 ชั้น 6 อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี)

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 ให้ผู้มีรายชื่อ สอบข้อเขียน วันเสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 09-00-16.00 น. สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 09-00-16.00 น. ณ ห้อง 607 ชั้น 6 อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี)

ประกาศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

ผลการสอบการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

ประกาศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จำนวน 2 อัตรา

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จำนวน 2 อัตรา ขยายเวลาเปิดรับสมัครวันที่ 22 เมษายน 2562 ถึง 5 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดใบสมัคร >>คลิก<< สอบถามเพิ่มได้ที่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร 02-2187253 และ 02-2187257 เวลา 08-00 – 16.00 น.

ประกาศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)

ประกาศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1) ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เข้าสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ ในวันและเวลาตามประกาศแนบท้ายนี้

ประกาศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เข้าสอบข้อเขียน ในวันและเวลาตามประกาศแนบท้ายนี้

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ(หมวดเงินอุดหนุน (ตำแหน่งอาจารย์ A5) ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ(หมวดเงินอุดหนุน (ตำแหน่งอาจารย์ A5) ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เข้าสอบข้อเขียน สอบสอน และสัมภาษณ์ ในวันและเวลาตามประกาศแนบท้ายนี้

Page 1 of 9
1 2 3 9