Author: editor

ประกาศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)

ประกาศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1) ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เข้าสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ ในวันและเวลาตามประกาศแนบท้ายนี้

ประกาศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เข้าสอบข้อเขียน ในวันและเวลาตามประกาศแนบท้ายนี้

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ(หมวดเงินอุดหนุน (ตำแหน่งอาจารย์ A5) ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ(หมวดเงินอุดหนุน (ตำแหน่งอาจารย์ A5) ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เข้าสอบข้อเขียน สอบสอน และสัมภาษณ์ ในวันและเวลาตามประกาศแนบท้ายนี้

ประกาศคณะรัฐศาตร์ จุฬาฯ เรื่องประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ลูกข่าย จำนวน 18 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศคณะรัฐศาตร์ จุฬาฯ เรื่องประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ลูกข่าย จำนวน 18 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยพัสดุ กลุ่มงานบริหารการคลังและพัสดุ 02-218-7246 Download

ประกาศ หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ เรื่องขยายระยะเวลารับผลการสอบภาษาอังกฤษสำหรับการรับเข้าศึกษา

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ รื่องขยายระยะเวลารับผลการสอบภาษาอังกฤษสำหรับการรับเข้าศึกษา

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เรื่องประกวดราคาซื้อการบอกรับวารสารภาษาอังกฤษในรูปแบบฉบับพิมพ์และฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เรื่องประกวดราคาซื้อการบอกรับวารสารภาษาอังกฤษในรูปแบบฉบับพิมพ์และฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) หน่วยพัสดุ กลุ่มงานบริหารการคลังและพัสดุ 02-218-7246 Download

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เรื่องร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 เครื่อง ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เรื่องร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 เครื่อง ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยพัสดุ กลุ่มงานบริหารการคลังและพัสดุ 02-218-7246 Download

ประกาศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ลูกข่าย จำนวน 18 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ลูกข่าย จำนวน 18 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน่วยพัสดุ กลุ่มงานบริหารการคลังและพัสดุ 02-218-2746

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดีเด่น ประจาปี 2562

ประชาสัมพันธ์ การสรรหาและคัดเลือกนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดีเด่น ประจาปี 2562

ประกาศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การบอกรับวารสารภาษาอังกฤษในรูปแบบฉบับพิมพ์และฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การบอกรับวารสารภาษาอังกฤษในรูปแบบฉบับพิมพ์และฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน่วยพัสดุ กลุ่มงานบริหารการคลังและพัสดุ 02-218-2746

ประกาศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่อง LCD Projector ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4000 ANSI Lumens จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่อง LCD Projector ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4000 ANSI Lumens จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยพัสดุ กลุ่มงานบริหารการคลังและพัสดุ 02-218-2746 Download

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (หมวดเงินอุดหนุน) ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตำแหน่งอาจารย์ A5 จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (หมวดเงินอุดหนุน) ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตำแหน่งอาจารย์ A5 จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 19 เมษายน 2562 ดาวน์โหลดใบสมัคร >>คลิก<< สอบถามเพิ่มได้ที่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร 02-2187253 และ 02-2187257 เวลา 08-00 – 16.00 น.

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (หมวดเงินอุดหนุน) ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ A5

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (หมวดเงินอุดหนุน) ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ A5 เปิดรับสมัครวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดใบสมัคร >>คลิก<< สอบถามเพิ่มได้ที่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร 02-2187253 และ 02-2187257 เวลา 08-00 – 16.00 น.

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ) (แผน ข.)ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ) (แผน ข.) ประจำปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ –  21 เมษายน  2562 หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ติดต่อได้ที่ สานักงานภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้น 2 ตึก 1  คณะรัฐศาสตร์ โทร. 0-2218-7219, 7214 ในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-20.00 น. Download  

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม ประจำปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัคร รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – วันที่ 31 มีนาคม 2562 รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2562 – วันที่ 30 เมษายน 2562 หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ติดต่อได้ที่ สานักงานภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 9 ตึกเกษมอุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี) คณะรัฐศาสตร์ โทร. 0-2218-7316, 7299 ในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-17.30 น.

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – วันที่ 31 มีนาคม 2562 หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ติดต่อได้ที่ สานักงานภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 9 ตึกเกษมอุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี) คณะรัฐศาสตร์ โทร. 0-2218-7316, 7299 ในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-17.30 น.

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม ประจำปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัคร รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – วันที่ 31 มีนาคม 2562 รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2562 – วันที่ 30 เมษายน 2562 หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ติดต่อได้ที่ สานักงานภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 9 ตึกเกษมอุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี) คณะรัฐศาสตร์ โทร. 0-2218-7316, 7299 ในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-17.30 น.

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – วันที่ 31 มีนาคม 2562 หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ติดต่อได้ที่ สานักงานภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 9 ตึกเกษมอุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี) คณะรัฐศาสตร์ โทร. 0-2218-7316, 7299 ในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-17.30 น.

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัคร วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบัณฑิตศึกษา กลุ่มงานบริการการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.02-218-7254-55 ในวันและเวลาทำการ (จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.00น.)

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (แผน ก.) ประจำปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (แผน ก.) ประจำปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 15 พฤษภาคม 2562  ที่  www.polsci.chula.ac.th ประกาศผลสอบผู้ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์  25 พฤษภาคม 2562  ที่  www.polsci.chula.ac.th ประกาศผลสอบคัดเลือก  11 มิถุนายน 2562  ที่  www.polsci.chula.ac.th

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เปิดรับสมัครวันที่ 14 มกราคม 2562 ถึง 15 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดใบสมัคร >>คลิก<< สอบถามเพิ่มได้ที่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร 02-2187253 และ 02-2187257 เวลา 08-00 – 16.00 น.

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เปิดรับสมัครวันที่ 14 มกราคม 2562 ถึง 15 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดใบสมัคร >>คลิก<< สอบถามเพิ่มได้ที่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร 02-2187253 และ 02-2187257 เวลา 08-00 – 16.00 น.

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องเปิดรับนิสิตเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ข.) นอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ข.) นอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 09.00 – 14.00 น. (ยกเว้นวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ที่ www.polsci@chula.ac.th ประกาศผลสอบผู้ผ่านข้อเขียน วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 ที่ www.polsci@chula.ac.th ประกาศผลสอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ที่ www.polsci@chula.ac.th

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ก.) ในเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ก.) ในเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน  วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562      ที่  www.polsci@chula.ac.th ประกาศผลสอบผู้ผ่านข้อเขียน         วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562         ที่  www.polsci@chula.ac.th ประกาศผลสอบคัดเลือก                วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562            ที่  www.polsci@chula.ac.th

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2561

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2561 กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 24-27 มกราคม 2562 ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพือภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่อง LCD โปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่อง LCD โปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารการคลังและพัสดุ 02-218-2746 Download  

ประกาศ คณะรัฐศาสตร์ เรื่อง การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา(ทุนขาดแคลน) สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2 ขึ้นไป ประจำปีการศึกษา 2652

การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา(ทุนขาดแคลน) สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2 ขึ้นไป ประจำปีการศึกษา 2652 กำหนดการเปิดรับสมัครและประกาศรายชื่อนิสิตได้รับทุน 1. เปิดรับสมัครและหมดเขตยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ 2 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2562 2. ขอรับใบสมัครและส่งใบสมัคร ได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนากิจการนิสิต ชั้น 2 อาคารเกษมอุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี) หรือดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่ http://www.polsci.chula.ac.th / ประชาสัมพันธ์ 3. ประกาศรายชื่อนิสิตเข้ารับการสัมภาษณ์ทุน วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ทางเว็บไซต์              http://www.polsci.chula.ac.th / ประชาสัมพันธ์ 4. ประกาศรายชื่อนิสิตสมควรได้รับทุน วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ทางเว็บไซต์ http://www.polsci.chula.ac.th / ประชาสัมพันธ์ 5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-218-7248 […]

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ โครงการศึกษาเรียนรู้นอกชั้นเรียนประเทศเพื่อนบ้าน ณ ประเทศอินโดนีเซีย (บาหลี) หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ข.) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ โครงการศึกษาเรียนรู้นอกชั้นเรียนประเทศเพื่อนบ้าน ณ ประเทศอินโดนีเซีย (บาหลี) หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ข.) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารการคลังและพัสดุ 02-218-2746

ประกาศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถบัสพัดลม จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ประกาศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถบัสพัดลม จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาจง ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2561 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารการคลังและพัสดุ 02-218-2746

ร่างประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการ โครงการศึกษาเรียนรู้นอกชั้นเรียน ณ ประเทศอินโดนีเซีย (บาหลี)ฯ

ร่างประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการ โครงการศึกษาเรียนรู้นอกชั้นเรียน ณ ประเทศอินโดนีเซีย (บาหลี)ฯ ประกาศ ณ วันที่  ธันวาคม 2561 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารการคลังและพัสดุ 02-218-2746 Download  

ประกาศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 60000 BTU จำนวน2เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 60000 BTU จำนวน2เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารการคลังและพัสดุ 02-218-2746

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 Download หน่วยพัสดุ กลุ่มงานบริหารการคลังและพัสดุ โทร.02218-7246  

Download ไฟล์เอกสาร งานเสวนา “การปฏิรูประบบข้อมูลโดยระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานภาครัฐฯ” วันอังคารที่ 20 พ.ย 61

Download ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยาย งานเสวนา “การปฏิรูประบบข้อมูลโดยระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานภาครัฐนวัตกรรมการบริหารราชการแผ่นดินแบบประชาชนมีส่วนร่วม” วันอังคารที่ 20 พ.ย 61 โดย คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่มงานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ 02 218 7264 Download

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี) จำนวน 3 ชุด ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี) จำนวน 3 ชุด ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 28  กันยายน 2561 หน่วยพัสดุ กลุ่มงานบริหารการคลัง 02-2187246 Download  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเกษม อุทยานิน(รัฐศาสตร์60ปี)และอาคารสำราญราษฏร์บริรักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลิกทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเกษม อุทยานิน(รัฐศาสตร์60ปี)และอาคารสำราญราษฏร์บริรักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลิกทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 1  ตุลาคม 2561 หน่วยพัสดุ กลุ่มงานบริหารการคลัง 02-2187246 Download

ประกาศคณะรัฐศาสาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ขยายเวลาเปิดรับสมัครวันที่ 21 กันยายน 2561 ถึง 20 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดใบสมัคร >>คลิก<< สอบถามเพิ่มได้ที่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร 02-2187253 และ 02-2187257 เวลา 08-00 – 16.00 น.

Page 1 of 8
1 2 3 8