ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รปม.รุ่น45 (ภาคในเวลาราชการ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคในเวลาราชการ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559

ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศเป็นผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกฯครั้งนี้ โดนสอบวันจันทร์ ที่ 2 พ.ค 2559 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้อง 210 อาคารสำราญราษฏร์บริรักษ์ ตึก 1 ชั้น 2 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Download (PDF, 614KB)