ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (ภาคในเวลาราชการ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (ภาคในเวลาราชการ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559

ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 16 พ.ค 2559 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาการปกครอง ตึก 3 ชั้น 8 อาคารเกษมอุทยานิน 

Download (PDF, 244KB)