เสวนาวิชาการ นัยยะและทิศทางการเมืองไทยหลังการลงประชามติ: มุมมองทางรัฐศาสตร์

ภาควิชาการปกครอง และหลักสูตร MAP-G ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่ววมงาน รัฐศาสตร์เสวนา ในหัวข้อ

“นัยยะและทิศทางการเมืองไทยหลังการลงประชามติ: มุมมองทางรัฐศาสตร์”
นำเสนอมุมมองทางวิชาการโดยคณาจารย์จากภาคปกครอง อาทิ

  • รศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี
  • รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง
  • ผศ.ดร.นฤมล ทับจุมพล
  • ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
  • ผศ.ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์
  • ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ
  • ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย

ร่วมด้วย ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข จากภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ดำเนินรายการและ แลกเปลี่ยนมุมองโดย ผศ.เวียงรัฐ เนติโพธิ์

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม เวลา 16.15-18.30 น.

ห้อง 107 ตึก 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

13909175_1062108633843775_6631815721170976381_o