ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการจัดการปกครอง (แผน ก. และ แผน ข.) (ภาคนอกเวลาราชการ) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการจัดการปกครอง  (แผน ก. และ แผน ข.) (ภาคนอกเวลาราชการ)  ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559

กำหนดการเปิดสอน  ปีการศึกษา 2559 รุ่น 5.2 (เปิดภาคการศึกษาเดือนมกราคม พ.ศ. 2560) จัดการเรียนการสอน วันพฤหัสบดี – วันศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น. และวันเสาร์เวลา 09.00 – 16.00 น.

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน  – 31 ตุลาคม 2559

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ 0 2218 7325

มือถือ 087 932 2262 (พันธิตรา)

อีเมล:  mapolgov.cu@gmail.com

เว็บไซต์ : www.polsci.chula.ac.th/mpg

เฟซบุ๊ก :  https://www.facebook.com/MAPG.Chula

GOV-POS_V1_1500

Download (PDF, 415KB)