เสวนาวิชาการ “อนุสรณ์” แห่งความเป็น (รัฐ) ศาสตร์

ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ “อนุสรณ์” แห่งความเป็น (รัฐ) ศาสตร์: พัฒนาการและทิศทางในอนาคตของความรู้ทางรัฐศาสตร์ในสังคมไทย

งานเสวนาในวารเกษียณอานุราชการของ ศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ลิ่มมณี ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปาฐกถานำ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ ไชยพร  ภาควิชาการปกครอง

ร่วมเสวนา โดย

ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา  ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ สมบูรณ์  ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

วันที่ 23 กันยายน 2559   เวลา 15.30-18.00 น.

15.30-16.00  ลงทะเบียน
16.00-16.30  เรื่องเล่าจากลูกศิษย์
16.30-17.15    ปาฐกถานำ โดย ศ.ดร. ไชยันต์ ไชยพร
ปาฐกถา โดย ศ.ดร.อนุสรณ์ ลิ่มมณี
17.15-18.00   ร่วมเสวนา โดย ศ.ดร. จรัส สุวรรณมาลา และ รศ. ดร. วีระ สมบูรณ์
18.00-19.30  รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

ณ ห้อง 107 ตึก 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลงทะเบียนเข้าฟังได้ที่ goo.gl/5ewBMH
static_qr_code_without_logo

 

14273536_10154483751964687_2026415724_o