ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ ““What’s AIIB All About? China, Asia and A Contested Global Order”

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ ““What’s AIIB All About? China, Asia and A Contested Global Order”

วันจันทร์ที่ 31  ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-11.30 น.

ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

โดย ศูนย์ศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ  (ISIS)  #isisthailand

http://www.isisthailand.org/

https://www.facebook.com/ISISThailand/

E-mail : isisthailand@gmail.com

Tel : 02-2187432

media

Download (PDF, 246KB)