ขอเชิญร่วมงานเสวนาในหัวข้อ “รัฐ คนแก่และชาวนา : ว่าด้วยเรื่องรัฐกับการเดินนโยบายเบี้ยยังชีพและการช่วยเหลือเกษตรกร”

ขอเชิญร่วมงานเสวนาในหัวข้อ “รัฐ คนแก่และชาวนา : ว่าด้วยเรื่องรัฐกับการเดินนโยบายเบี้ยยังชีพและการช่วยเหลือเกษตรกร”

ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมมาลัย หุวะนันท์ ชั้น 12 อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี)

เสวนาเปิดตัวหนังสือ