ประชาสัมพันธ์ “ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ” หรือทุน UIS เพื่อเตรียมสร้างกำลังคนให้กับส่วนราชการ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ “ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ”หรือทุน UIS เพื่อเตรียมสร้างกำลังคนให้กับส่วนราชการ ด้วยการสรรหาบุคคลที่มีความสามารถ มีศักยภาพสูง ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการเข้ารับราชการด้วยความภาคภูมิใจ
ฝ่ายวิชาการ จึงขอแจ้งรายละเอียดทุนดังกล่าว ซึ่งนิสิตสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการรับสมัครทุนได้ที่

http://www.ocsc.go.th และ http://www.ocsc.go.th/scholarship

ติดต่อขอรายละเอียด โทร. 0 2547 1000 ต่อ 6802-6804, 6817-6819

15608522_641408756038378_104107325_o