ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ก และ ข) ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ก. และ ข.) ประจำปีการศึกษา 2560

ภาคในเวลาราชการ (แผน ก.) รายละเอียดการรับสมัครประจำปีการศึกษา 2560

ภาคนอกเวลาราชการ (แผน ข.) รายละเอียดการรับสมัครประจำปีการศึกษา 2560

รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560  ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และยื่นเอกสารพร้อมสมัครได้ที่ :
สำนักงานภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี) ตึก 3 ชั้น 9
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร. 0-2218-7318, 0-2218-7266

Download (PDF, 191KB)

 

Download (PDF, 184KB)