ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วยคณะรัฐศาสตร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2560 ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย

http://www.grad.chula.ac.th/th/01_information/b01_admission_procedure.php

ทั้งนี้ คุณสมบัติและเกณฑ์การรับเข้าศึกษา ประจำปี 2560 เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

และมติคณะกรรมการบริหารคณะรัฐศาสตร์ ผู้สนใจเข้าศึกษาโปรดศึกษารายละเอียดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

และหลักฐานในการรับสมัครให้เรียบร้อยก่อนสมัคร หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร ติดต่อได้ที่ ฝ่ายวิชาการ

โทร 0 2218 7255 ในวันและเวลาทำการ (08.30-16.30 น.)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ วิธีปกติ คลิกที่นี่

รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ วิธีพิเศษ คลิกที่นี่