ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุุษยวิทยา  ประจำปีการศึกษา 2560

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม (ภาคนอกเวลาราชการ)

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม (ภาคนอกเวลาราชการ)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ติดต่อได้ที่
สำนักงานภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ชั้น 9 ตึกเกษมอุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี) คณะรัฐศาสตร์
โทร. 0-2218-7316, 7299 ในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น.