ประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที

เนื่องด้วยชมรมบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท โทเทิล แอคเซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดโครงการแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที เพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความกล้าแสดงออกในการนำเสนอผลงานทางวิชาการต่อหน้าสาธารณชน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของแต่ละคณะในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 14 กุมภาพันธ์ 2560 

เว็บไซต์ : 3mt.eng.chula.ac.th

อีเมลล์ : threeminutesthesis.cu@gmail.com

ทั้งนี้ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ที่สนใจ สามารถขอรับรายละเอียดและระเบียบการได้ ดังนี้

1. นิสิตระดับปริญญาเอก ขอรับได้ที่ ฝ่ายวิชาการ ตึก 3 ชั้น 2 (คุณชินภัศมิ์/คุณศุภลักษณ์)

2. นิสิตระดับปริญญาโท ขอรับได้ที่ ภาควิชา/หลักสูตรฯ ที่นิสิตสังกัด

3MT-Chula