ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560

ขอให้ผู้มีรายชื่อ มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์

วัน พฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00

ชั้น 8 อาคารรัฐศาสตร์ 60 ปี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

M_GOV2560-1 M_GOV2560-2