ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต

สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้มีรายชื่อให้มาสอบสัมภาษณ์ วัน จันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2560

เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Download (PDF, 24KB)