ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการปกครอง ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560

GOV-21-26-5-60-1

GOV-21-26-5-60-2