สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ จัดเสวนาเรื่อง ” Thailand’s 2017 Constitution Update:Organic Laws and Roadmap Dynamics “

สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ จัดเสวนาเรื่อง ” Thailand’s 2017 Constitution Update:Organic Laws and Roadmap Dynamics ”

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 – 11.30 น.

ณ ห้องประชุม 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง

สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ

คณะรัฐศาสตร์  จุฬาฯ

02-2187432 www.facebok.com/isisthailand

Email: isisthailand@gmail.com

Flyer with Opening remarks edit-page-001