รัฐศาสตร์เสวนา 85 ปี 24 มิถุนายน 2475 การเสวนาทางวิชาการ “การเมืองกับประวัติศาสตร์ – ประวัติศาสตร์กับการเมือง”

รัฐศาสตร์เสวนา 85 ปี 24 มิถุนายน 2475
การเสวนาทางวิชาการ “การเมืองกับประวัติศาสตร์ – ประวัติศาสตร์กับการเมือง”
โดยภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 12.30-16.30
ณ ห้อง 107 อาคาร1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

16590