ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ก.) ในเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ก.)
ในเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2562
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน  วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562      ที่  www.polsci@chula.ac.th
ประกาศผลสอบผู้ผ่านข้อเขียน         วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562         ที่  www.polsci@chula.ac.th
ประกาศผลสอบคัดเลือก                วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562            ที่  www.polsci@chula.ac.th