ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัคร วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบัณฑิตศึกษา กลุ่มงานบริการการศึกษา
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.02-218-7254-55
ในวันและเวลาทำการ (จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.00น.)

Download (PDF, 676KB)