ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องเปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ) (แผน ข.)ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ) (แผน ข.) ประจำปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ –  21 เมษายน  2562

หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ติดต่อได้ที่
สานักงานภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
ชั้น 2 ตึก 1  คณะรัฐศาสตร์
โทร. 0-2218-7219, 7214 ในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-20.00 น.

Download

Download (PDF, 6.7MB)