ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เรื่องประกวดราคาซื้อการบอกรับวารสารภาษาอังกฤษในรูปแบบฉบับพิมพ์และฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เรื่องประกวดราคาซื้อการบอกรับวารสารภาษาอังกฤษในรูปแบบฉบับพิมพ์และฉบับอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

หน่วยพัสดุ

กลุ่มงานบริหารการคลังและพัสดุ

02-218-7246

Download

Download (PDF, 463KB)