ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

ให้ผู้มีรายชื่อ สอบข้อเขียน วันเสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 09-00-16.00 น.
สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 09-00-16.00 น.
ณ ห้อง 607 ชั้น 6 อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี)

Download (PDF, 231KB)