ประกาศ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (ในเวลาราชการ) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครอง (ในเวลาราชการ)
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

Download (PDF, 258KB)