ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ข.) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ข.)
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

ผู้มีรายชื่อรายงานตัว ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2562 – 14 มิถุนายน พ.ศ.2562
ปฐมนิเทศ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2562

Download (PDF, 1.45MB)