ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (ในเวลาราชการ) ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครอง (ในเวลาราชการ)
ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

วันและเวลาปฐมนิเทศจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

Download (PDF, 264KB)