ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคในเวลาราชการ และภาคนอกเวลาราชการ (แผน ก. และ แผน ข.) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ภาคในเวลาราชการ และภาคนอกเวลาราชการ (แผน ก. และ แผน ข.)

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

ผู้มีรายชื่อรายงานตัวและปฐมนิเทศ ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2562  เวลา 16.30 – 20.30 น.
ณ ห้อง 202 อาคารสำราญราษฏร์บริรักษ์ (ตึก1) ชั้น 2

ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

0-2218-72714

Download

Download (PDF, 559KB)