ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขยายเวลาการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ขยายเวลารับสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการสมัครและประกาศผลการพิจารณา

– หมดเขตยื่นใบสมัคร วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น.

– ขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนากิจการนิสิต ชั้น 2 อาคารเกษม อุทยานิน (ตึกรัฐศาสตร์ 60 ปี)
หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทางเว็บไซต์  >>คลิก<<(ประชาสัมพันธ์/สวัสดิการนิสิต)

– ส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนากิจการนิสิต ชั้น 2 อาคารเกษม อุทยานิน (ตึกรัฐศาสตร์ 60 ปี)
หรือ อีเมล sap_chula@hotmail.com
หรือ ทางไปรษณีย์หน้าซองถึง กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนากิจการนิสิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
เลขที่ 46 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 (ยึดวันประทับตราเป็นสำคัญ)

– ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษา วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น.
ทางเว็บไซต์ http://www.polsci.chula.ac.th (ประชาสัมพันธ์/สวัสดิการนิสิต)

– สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-2187248, 085-911-7114

ใบสมัคร >>คลิก<<

Download (PDF, 708KB)