ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการจัดการปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการจัดการปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ผู้มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 106 และ 107 ชั้น 1 อาคารวรภักดิ์พิบูลย์ (ตึก 2) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ประกาศรายชื่อนิสิตได้รับทุนการศึกษา (ทุนขาดแคลน) ระดับปริญญาตรี ปี 2 ขึ้นไป ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อนิสิตได้รับทุนการศึกษา (ทุนขาดแคลน) ระดับปริญญาตรี ปี 2 ขึ้นไป ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ผู้มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ วัน พุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ผู้มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์วัน พุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้มีรายชื่อให้มาสอบสัมภาษณ์ วัน จันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ข.) รุ่นที่ 15 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ข.) รุ่นที่ 15 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา  2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ(หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 สังกัดภาควิชาสัมคมวิทยาและมานุษยวิทยา

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ(หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 สังกัดภาควิชาสัมคมวิทยาและมานุษยวิทยา ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ใบสมัคร >>คลิก<<

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ก.) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ก.) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560

ประกาศขยายเวลา เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาการเมืองและการจัดการปกครอง

ขยายเวลา เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาการเมืองและการจัดการปกครอง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 20 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 47 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 47 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารสำราญราษฎร์บริรักษ์ ตึก 1 ชั้น 2 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Download

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม ปริญญาเอก หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต  สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นสอบข้อเขียนในวันและเวลาที่ประกาศ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 02-281-7299 Download

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ(หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

รายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ(หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผู้มีรายชื่อเข้าสอบข้อเขียนในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศขยายเวลา เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 15 ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ประกาศขยายเวลา เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบปริญญาโท ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2560 ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560  ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. (ยกเว้นวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

สัมมนาวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฏีบัณฑิต “มุ่งสู่วิทยานิพนธ์ดีเด่น รัฐศาสตร์ ดุษฏีบัณฑิต จุฬา”

สัมมนาวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฏีบัณฑิต “มุ่งสู่วิทยานิพนธ์ดีเด่น รัฐศาสตร์ ดุษฏีบัณฑิต จุฬา” วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2560 09.00-16.00 น. ห้อง 209 ตึก 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัมมนาวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฏีบัณฑิต “มุ่งสู่วิทยานิพนธ์ดีเด่น รัฐศาสตร์ ดุษฏีบัณฑิต จุฬา”

สัมมนาวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฏีบัณฑิต “มุ่งสู่วิทยานิพนธ์ดีเด่น รัฐศาสตร์ ดุษฏีบัณฑิต จุฬา” วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2560 09.00-16.00 น. ห้อง 209 ตึก 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ(หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 สังกัดภาควิชาการปกครอง

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ(หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 สังกัดภาควิชาการปกครอง ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560 ถึง 13 กรฏาคม 2560 ใบสมัคร >>>คลิก<<<

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ขอให้ผู้มีรายชื่อ มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ วัน พฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 ชั้น 8 อาคารรัฐศาสตร์ 60 ปี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 สังกัดภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 สังกัดภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ใบสมัคร >>>คลิก<<<

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคต้น ปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนการรับเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ผู้มีรายชื่อให้มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบข้อเขียน ในวันจันทร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องเรียน 516 ชั้น 5 อาคารรัฐศาสตร์ 60 ปี (ตึก3) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A “Dream Thailand” Public Forum Series “Coping with the Fourth Industrial Revolution: Thailand’s Economic Growth Imperatives”

A “Dream Thailand” Public Forum Series “Coping with the Fourth Industrial Revolution: Thailand’s Economic Growth Imperatives” Tuesday, 25th April 2017 at 9.30 – 11.30a.m. Registration from 09.00 a.m. Room 105 Maha Chulalongkorn Building, Chulalongkorn University More Informations Agenda >>>Click<<< Reply form >>>Click<<< Map >>>Click<<< Please RSVP by Thursday, 20th April 2017 RSVP: E-mail <isisthailand@gmail.com>; Fax […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ก. ) ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ก. )  ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีกำหนดการสอบคัดเลือกในวันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560 Download

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ได้เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา (ทุนขาดแคลน) ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อนิสิตผู้ได้เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา (ทุนขาดแคลน) ปีการศึกษา 2560 ติดต่อ ชั้น 2 อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามวันและเวลาที่กำหนดให้ ดังนี้

KTB Scholarship 2017 เปิดรับสมัคร เพื่อมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ ในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

ด้วย บมจ.ธนาคารกรุงไทย มีความประสงค์ที่จะให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานและบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษา ระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศ จำนวน 10 ทุน เปิดรับสมัคร บัดนี้ – 7 เม.ย. 60 ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ktb.co.th  

สัมมนาวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฏีบัณฑิต “มุ่งสู่วิทยานิพนธ์ดีเด่น รัฐศาสตร์ ดุษฏีบัณฑิต จุฬา”

สัมมนาวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฏีบัณฑิต “มุ่งสู่วิทยานิพนธ์ดีเด่น รัฐศาสตร์ ดุษฏีบัณฑิต จุฬา” วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2560 09.00-16.00 น. ห้อง 209 ตึก 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 5 รอบรองชนะเลิศ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 5 รอบรองชนะเลิศ Update 9/3/60

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขยายเวลาการส่งผลการสอบภาษาอังกฤษ สำหรับการสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขยายเวลาการส่งผลการสอบภาษาอังกฤษ สำหรับการสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ(หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ(หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 9 พฤษภาคม 2560 ใบสมัคร  >>>คลิกที่นี่<<<

Master of Arts in International Development Studies (MAIDS) program is open for application 2017

Master of Arts in International Development Studies (MAIDS) program is open for application 2017 APPLY NOW! until 31 March 2017 SCHOLARSHIPS ARE AVAILABLE! Master of Arts in International Development Studies (MAIDS), Faculty of Political Science, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand now opens application for any applicants from around the world who wish to pursue a master’s […]

ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิขาการ (หมาวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ผลการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิขาการ (หมาวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2559

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม  >>>คลิก<<<

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ) ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาการเมืองและการจัดการปกครอง (รหัสหลักสูตร 2673 และ 2674  ) เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ภาคนอกเวลาราชการ  รุ่นที่ 6 รายละเอียด แผน ก. >>>คลิกที่นี่<<< รายละเอียด แผน ข. >>>คลิกที่นี่<<< (เรียนวันพฤหัสบดี, ศุกร์ เวลา 18.00- 21.00 และวันเสาร์ เวลา 09.00 – 21.00 น. รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานโครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  ตึก 2 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0879322262 , 022187325  

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ(หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 สังกัดภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ(หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 สังกัดภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2560 ใบสมัคร >>>คลิกที่นี่<<<

ประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที

เนื่องด้วยชมรมบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท โทเทิล แอคเซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดโครงการแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที เพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความกล้าแสดงออกในการนำเสนอผลงานทางวิชาการต่อหน้าสาธารณชน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของแต่ละคณะในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 14 กุมภาพันธ์ 2560  เว็บไซต์ : 3mt.eng.chula.ac.th อีเมลล์ : threeminutesthesis.cu@gmail.com ทั้งนี้ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ที่สนใจ สามารถขอรับรายละเอียดและระเบียบการได้ ดังนี้ 1. นิสิตระดับปริญญาเอก ขอรับได้ที่ ฝ่ายวิชาการ ตึก 3 ชั้น 2 (คุณชินภัศมิ์/คุณศุภลักษณ์) 2. นิสิตระดับปริญญาโท ขอรับได้ที่ ภาควิชา/หลักสูตรฯ ที่นิสิตสังกัด  

ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 5 (รอบคัดเลือก)

รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 5 (รอบคัดเลือก) ผู้สนใจสามารถสมัครได้จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ข้อมูลเพิ่มเติมและใบสมัครเข้าร่วมโครงการ >>>คลิกที่นี่<<<

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคนอกเวลาราชการ (แผน ข) รุ่นที่ 47 ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ภาคนอกเวลาราชการ (แผน ข)  รุ่นที่ 47 (เรียนวันธรรมดาจันทร์ – ศุกร์) เวลาประมาณ 17.30 – 20.30 น. รับสมัครรอบแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 15 มีนาคม 2560 รองสอง ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม – 30 เมษายน 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานโครงการหลักสูตร รป.ม. คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ตึก 1 ชั้น 2 โทรศัพท์ 0 2218 7213, 0 2218 7214, 0 2218 7219 และ 0 2255 […]

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุุษยวิทยา  ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม (ภาคนอกเวลาราชการ) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม (ภาคนอกเวลาราชการ) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560 หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ติดต่อได้ที่ สำนักงานภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 9 ตึกเกษมอุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี) คณะรัฐศาสตร์ โทร. 0-2218-7316, 7299 ในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น.

ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วยคณะรัฐศาสตร์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2560 ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.chula.ac.th/th/01_information/b01_admission_procedure.php ทั้งนี้ คุณสมบัติและเกณฑ์การรับเข้าศึกษา ประจำปี 2560 เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และมติคณะกรรมการบริหารคณะรัฐศาสตร์ ผู้สนใจเข้าศึกษาโปรดศึกษารายละเอียดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร และหลักฐานในการรับสมัครให้เรียบร้อยก่อนสมัคร หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร ติดต่อได้ที่ ฝ่ายวิชาการ โทร 0 2218 7255 ในวันและเวลาทำการ (08.30-16.30 น.) รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ วิธีปกติ คลิกที่นี่ รายละเอียดแนบท้ายประกาศการรับสมัครฯ วิธีพิเศษ คลิกที่นี่

มาแล้ว! เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก84ปีจุฬาฯ ขั้นตอนการชำระและการขอรับเหรียญ

มาแล้ว! เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก84ปีจุฬาฯ   ขั้นตอนที่1 :  การชำระเงินค่าเหรียญกษาปณ์ ที่ระลึก 84 ปีจุฬาฯ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อ+จำนวนเหรียญ ที่ได้รับสิทธิ์ที่  http://www.polsci.chula.ac.th และชำระเงิน โดย  โอนเข้า บ/ช ออมทรัพย์  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สภากาชาดไทย  เลขที่ บ/ช 045-2-06661-0    ชื่อบัญชี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โอนเงินตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่  10  กุมภาพันธ์ 2560 กรุณา FAX  หรือ ส่งสำเนาใบ pay in  โปรดระบุชื่อผู้สั่งจอง (แจ้งประเภทบุคลากร หรือนิสิตปัจจุบัน         หรือนิสิตเก่า พร้อมลำดับที่ในใบรายชื่อ) +จำนวนเหรียญ ที่ได้รับสิทธิ์* มาที่ : แฟกซ์เบอร์ 02-2187246 หรือ e-mail :  thanyalak.acc@gmail.com คุณธัญลักษณ์ ศรดอก […]

Page 1 of 4
1 2 3 4