สถาบันและศูนย์


สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ

สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ มุ่งประสานการเรียน การสอน การวิจัย ตลอดจนการให้บริการทางวิชาการด้านนโยบายสาธารณะ และบริหารภาครัฐ หรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นประโยชน์ในแง่การพัฒนาคณาอาจารย์ควบคู่ไปกับการพัฒนาวิชาการและการผลิตบัณฑิต รวมถึงการให้บริการสังคม ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยให้เข้ากับองค์กรภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: www.polsci.chula.ac.th/pmdi

สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ

สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ ส่งเสริมการวิจัยอิสระ และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนานาชาติและประเด็นด้านความมั่นคง
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: www.isisthailand.org

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย การเรียน การสอน และสมรรถนะ ในการผลิตบัณฑิต ระดับต่างๆ ในลักษณะที่เน้น โครงการหรือประเด็นปัญหา เกี่ยวกับการ พัฒนาสังคม เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง องค์ความรู้ และวิธีวิทยาแบบ ข้ามสาขาวิชาของ คณะรัฐศาสตร์ (การปกครอง, รัฐประศาสนศาสตร์, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, สังคมวิทยาและ มานุษยวิทยา) รวมถึงเชื่อมโยงสู่แขนงวิชาอื่นๆทางด้านสังคมศาสตร์ ที่สัมพันธ์กัน โดยมุ่งหมายให้เกิดการศึกษาวิจัยแบบสหวิทยาการ อย่าง สอดคล้องกับสถานการณ์จริงทางสังคมทั้งในแง่สภาพการณ์และกระบวนการของทุกภาคส่วนในสังคม
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: www.csds-chula.org