บุคลากร

ฝ่ายบริหาร

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

สำนักงานเลขานุการคณบดี

กลุ่มงานบริหารแผนและงบประมาณ

ภาควิชา สถาบัน ศูนย์ และสมาคม

ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ

สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ

สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม

สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย