วารสารสังคมศาสตร์

IMG_9972วารสารสังคมศาสตร์ เป็นวารสารวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ครอบคลุมเนื้อหาด้านรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รัฐประศาสนศาสตร์และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม) และบทความทุกเรื่องที่ตีพิมพ์ในวารสารผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการที่กองบรรณาธิการกำหนด

เยี่ยมชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
J-polsci

http://www.library.polsci.chula.ac.th/journal2