งานบริการชุมชนและสังคม

(University Social Responsibility — USR)


11112793_417733165090935_8423664040370654081_o


จากวิสัยทัศน์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555-2570  ที่ว่า “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นแหล่งความรู้และแหล่งอ้างอิงของแผ่นดิน เป็นผู้นำทางปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” และจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 739 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน  2554  ได้กำหนดภาพอนาคตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระยะ 15 ปี (2555-2570) ไว้ โดยส่วนหนึ่งให้ความสำคัญในจัดทำให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลก มีส่วนร่วมในการสนับสนุนชุมชน พัฒนานโยบายสาธารณะและเป็นพันธมิตรทางวิชาการกับองค์กรธุรกิจชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ในขณะเดียวกันก็เป็นองค์กรแห่งปัญญาที่ช่วยชี้นำการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน มุ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรตัวอย่างในด้านธรรมาภิบาล ธำรงไว้ซึ่งนิติธรรมและจริยธรรมทั้งด้านวิชาการและการบริหารองค์กร  มีระบบบริหารจัดการองค์กรแบบองค์กรสมรรถนะสูง  และเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมที่สามารถเป็นตัวอย่างให้แก่องค์การอื่น

ด้วยปัจจัยข้างต้น จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งหน่วยงานบริการชุมชนและสังคม (University Social Responsibility) หรือ USR ในฐานะหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรวมพลังของบุคลากร 4  ฝ่าย  คือ คณาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า บุคลากร  เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมและมีจิตสำนักรับผิดชอบต่อสังคมก่อตั้งขึ้นเมื่อปีปลายปี  2556 โดยดำริของ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ยาวะประภาษ  คณบดีคณะรัฐศาสตร์ในสมัยนั้น  ภายใต้ยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (2555-2559) ด้านที่ 5 คือ “เกื้อกูล” เพื่อให้ยุทธศาสตร์ มีความเป็นรูปธรรมนำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน มีตัวชี้วัด ตลอดจนมีระบบการติดตามผลการดำเนินงาน  ดังนั้นการดำเนินโครงการต่างๆ ของ USR  จึงเป็นการพัฒนาคนให้มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านหลักสูตรการศึกษา ถือเป็นการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมโดยไม่มุ่งหวังสิ่งที่เป็นตัวเงินหรือผลตอบแทน ปัจจุบันหน่วยงาน USR  ขึ้นตรงต่อฝ่ายวิชาการ โดยมีรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ และปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานกิจการนิสิตของคณะรัฐศาสตร์

วัตถุประสงค์หลักของหน่วยงานเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของบุคคลากรและนิสิตในด้านการนำความรู้ความสามารถไปประยุกต์ใช้บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม ได้เรียนรู้การเสียสละ การทำงานจิตอาสา และการให้บริการการวิชาการต่อสังคมโดยไม่มุ่งหวังผลตอบแทน