pol
ครบรอบ 60 ปีของการสถาปนา คณะรัฐศาสตร์

หน้าแรก | แผนที่เวปไซต์ | ติดต่อคณะ

ประวัติและปณิธาน
ผู้บริหาร
หลักสูตร
คณาจารย์
นักวิจัยสมทบ
หน่วยงาน
ห้องสมุด
โครงการเครือข่ายนานาชาติ
ประชาสัมพันธ์
สำหรับนิสิต
สำหรับบุคลากร
ติดต่อ คณะรัฐศาสตร์
สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ
สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ
สถานศึกษาและวิจัยรัฐวิสาหกิจ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม
สถาบันวิถีใหม่ท้องถิ่น
ศูนย์การศึกษาวิจัยการเมืองไทย
วารสารสังคมศาสตร์
งานประกันคุณภาพ
เวปไซต์ที่น่าสนใจ
สารสนเทศ
 
 

   
 


แนวสังเขปรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

  2402621  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
  สัจนิยม อุดมคตินิยม  เสรีนิยมใหม่ มาร์กซิสม์-เลนินนิสม์  ทฤษฎีระบบโลก การเมืองระหว่าง
  ประเทศยุคหลังสงครามเย็น

  2402655
    
  เศรษฐกิจการเมืองในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำรงอยู่คู่กัน และจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง “รัฐ” กับ “ตลาด”  ตั้งแต่ใน
  อดีตจนถึงปัจจุบัน
    การพัฒนาและการด้อยพัฒนา  วิวัฒนาการของระเบียบเศรษฐกิจระหว่าง
  ประเทศ
    ความมั่นคงแห่งชาติกับการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจ

  2402656
    
  นโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของไทย 
  พัฒนาการและความสัมพันธ์ของนโยบายต่างประเทศ และนโยบายความมั่นคงของประเทศไทยตั้งแต่การสร้างรัฐประชาชาติของไทยจนถึงปัจจุบัน
  2402625  วิธีวิทยาการวิจัยทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์  การวิจัยเชิงคุณภาพ  และการวิจัยเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  2402660  เศรษฐศาสตร์การเมืองของระบบอาวุธ   
  ความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างประเทศกำลังพัฒนากับ ประเทศพัฒนาแล้วในเรื่องของการ  โยกย้ายอาวุธ  เทคโนโลยีทหาร  อุตสาหกรรมทหารและผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นในประเทศกำลังพัฒนา
  2402661  ยุทธศาสตร์:ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ                                     
  แนวคิดที่สำคัญทางยุทธศาสตร์ศึกษาทั้งในส่วนที่เป็นเรื่องทางทฤษฎีและการปฏิบัติของรัฐ
  2402662  ความมั่นคงกับระเบียบโลก                                            
  ปัญหาความมั่นคงทั้งในมิติแบบดั้งเดิมและมิติใหม่ที่มีผลกระทบต่อการเมืองระหว่างประเทศ โดยเน้นในยุคสงครามเย็นและยุคหลังสงครามเย็น
  2402663  ประวัติศาสตร์สงคราม                                                      
  พัฒนาการของสงครามจากอดีตถึงปัจจุบัน โดยศึกษาในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการทหาร
  2402664
    
  ทหารในประเทศกำลังพัฒนา
  บทบาททหารในประเทศกำลังพัฒนาจากยุคสงครามโลกครั้งที่ 2  จนถึงปัจจุบัน
  2402665
    
  ความมั่นคงกับเศรษฐกิจในประเทศกำลังพัฒนา                    
  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับความมั่นคงในประเทศกำลังพัฒนาจากยุคสงครามเย็นจนถึงยุคหลังสงครามเย็น
  2402666  นโยบายป้องกันประเทศเปรียบเทียบ
   วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบปัจจัยสภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนทำนโยบายด้านการทหารและการป้องกัน
  2402716  สัมมนาความมั่นคงศึกษา
  ประเด็นปัญหาความมั่นคงระหว่างประเทศ ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของไทย   นโยบายของไทยเกี่ยวกับความร่วมมือในการธำรงรักษาสันติภาพเสรีภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ
  2402670
    
  ประเด็นปัญหาการเมืองในความสัมพันธ์เศรษฐกิจระหว่างประเทศปัจจุบัน
  ความเกี่ยวพันระหว่างเศรษฐกิจกับการเมืองระหว่างประเทศ นโยบายและบทบาทของรัฐ และตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐเกี่ยวกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  แนวความคิดและทฤษฎีสำคัญเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ
  2402671  ไทยกับโลกาภิวัตน์                                                                
  ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเย็น ผลกระทบของกระแสโลกาภิวัฒน์ต่อไทย นโยบายของไทยที่มีต่อกระแสโลกาภิวัตน์
  2402672  เศรษฐกิจการเมืองในเอเชียตะวันออก                 
  ศึกษาเปรียบเทียบระบบเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออก ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้และเกาหลีเหนือ ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้ง ที่ 2 ถึงปัจจุบัน
  2402673  โลกาภิวัตน์กับการวิพากย์                                                     
  แนวความคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ โลกาภิวัตน์กับการแบ่งซอยของหน่วยการเมืองในเวทีระหว่างประเทศ โลกาภิวัตน์กับวัฒนธรรมท้องถิ่น
  2402674  การเมืองในการค้าระหว่างประเทศ                                      
  โครงสร้างและบทบาทขององค์การการค้าโลก การแบ่งเหนือ-ใต้ในระบบการค้าโลกบทบาทของสหประชาชาติในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านการค้าและการพัฒนา
  240267
  5  การเมืองในเศรษฐกิจการเงินโลก
  บทบาทของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารโลก  ธนาคารเอเชียเพื่อการพัฒนาบทบาทของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 7 ประเทศ (กลุ่ม จี – 7)
  2402676  ตะวันออกกลางร่วมสมัย  
  บทบาทและความสำคัญของตะวันออกกลางที่มีต่อเศรษฐกิจและการเมือง
  2402717  สัมมนาเศรษฐกิจการเมืองในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  ประเด็นปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมืองในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งในอดีตและปัจจุบัน
  2402680  อาเซียนในการเมืองโลก                                                        
  การก่อตั้งอาเซียน บทบาทและการพัฒนาของอาเซียนในภูมิภาค และกับประเทศและองค์การนอกภูมิภาค     
  2402681  
  มหาอำนาจในเอเชีย                                                              
  บทบาทของมหาอำนาจในเอเชีย ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง จนถึงปัจจุบัน
  2402682  ความสัมพันธ์ต่างประเทศในเอเชีย                                         
  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียกับประเทศนอกเอเชีย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเอเชียด้วยกันเอง พัฒนาการและลักษณะการรวมกลุ่มในเอเชีย
  2402683
    
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการเมืองโลก                  
  วิวัฒนาการของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่ยุคจักรวรรดินิยมจนถึงยุคหลังสงครามเย็น ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลต่อบทบาทของรัฐในภูมิภาคในการเมืองโลก
  2402684
    
  เอเชียกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
  บทบาทรัฐและตัวแสดงที่มิใช่รัฐในเอเชียต่อกระบวนการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ         
  2402685  เอเชียตะวันออกในการเมืองโลก                                          
  ญี่ปุ่น  จีน  เกาหลีใต้และเกาหลีเหนือในการเมืองโลกตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง
  2402686  จีนในการเมืองโลก                                                        
  อิทธิพลการเมืองภายในและการเมืองภายนอกของจีนต่อ  บทบาทของจีนในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ การเมืองในภูมิภาคต่างๆ และการเมืองภายในจีนเอง
  2402687  เอเชียใต้ในการเมืองโลก                                                        
  นโยบายต่างประเทศของรัฐต่าง ๆ ในเอเชียใต้ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 บทบาทของสมาคมเพื่อความร่วมมือภูมิภาคเอเชียใต้ในสหประชาชาติ ความขัดแย้งระหว่างประเทศ ในภูมิภาคเอเชียใต้
  240268
  8  ตะวันออกกลางในการเมืองโลก                                          
  ปัญหาระหว่างประเทศในอาณาบริเวณตะวันออกกลาง การแทรกแซงของมหาอำนาจในตะวันออกกลางตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ความขัดแย้งในตะวันออกกลางกับสันติภาพของโลก
  2402718  สัมมนาเอเชียศึกษา                                                                       
  ความหมายของคำว่า “เอเชียศึกษา”  ความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ     ในเอเชีย ประเด็นปัญหาความขัดแย้งที่สำคัญในภูมิภาค ปัญหาการครอบงำทางเศรษฐกิจของมหาอำนาจในเอเชีย
  2402689
    
  พัฒนาการของระบบระหว่างประเทศ                                           
  แนวความคิดเกี่ยวกับระบบระหว่างประเทศ พัฒนาการของระบบระหว่างประเทศตั้งแต่สนธิสัญญาเวสท์ฟาเลีย ปี ค.. 1648 จนถึงปัจจุบัน ปัจจัยที่ทำให้ระบบระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลง
  2402690  กฎหมายและองค์การระหว่างประเทศ                                
  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง องค์การระหว่างประเทศ จุดแข็งและจุดอ่อนของกฎหมายระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างประเทศ อำนาจและบทบาทขององค์การระหว่างประเทศในการธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ
  2402691  สหประชาชาติกับสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ
  อำนาจและบทบาทของสหประชาชาติในการธำรงรักาษสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ การแทรกแซงกิจการภายใตเพื่อมนุษยธรรม ปัญหาและอุปสรรคของสหประชาติในการธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ  การแทรกแซงกิจการภายในสหประชาชาติกับสถานการณ์โลกใหม่ๆ
  2402692  ตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                      
  บรรษัทข้ามชาติ องค์การที่ไม่ใช่ของรัฐบาลที่มีภารกิจข้ามชาติ กลุ่มก่อการร้ายระหว่างประเทศ  ขบวนการศาสนาหัวรุนแรง
  2402693  นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา         
  กระบวนการกำหนดนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา แนวทางและเครื่องมือในการดำเนินนโยบาย บทบาทของสหรัฐอเมริกาในการเมืองระหว่างประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศอื่น ๆ
  2402694  
  ประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับสหภาพยุโรป                                              
  การบูรณาการของสหภาพยุโรปทางด้านเศรษฐกิจ นโยบายต่างประเทศและความมั่นคง ด้านกิจการยุติธรรมและกิจการภายใน อุปสรรคในการขยายจำนวนสมาชิก ปัญหาการว่างงาน ปัญหาผู้อพยพเข้าเมือง 
  2402695
    
  รัสเซียและยุโรปตะวันออกในการเมืองโลก                       
  รัสเซียหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ประเทศแถบยุโรปตะวันออกหลังจากการล่มสลายของระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ในภูมิภาค
  2402696
    
  ปัญหาการพัฒนาในประเทศกำลังพัฒนา                            
  แนวความคิดเกี่ยวกับ “การพัฒนา” และ “การด้อยพัฒนา” แนวความคิดเกี่ยวกับ จักรวรรดินิยม และเกี่ยวกับระบบโลก แนวความคิด “เหนือ-ใต้” ทางด้านการค้าและการพัฒนา
  2402697
    
  สื่อในกิจการโลก                                                                   
  บทบาทของสื่อในการเมืองระหว่างประเทศ  อุปสรรคในการปฏิรูปสื่อในประเทศกำลังพัฒนา  อิทธิพลของสื่อกับการพัฒนาประชาธิปไตย  สื่อสมัยใหม่กับการเมืองโลก
  2402698  พลังงานและสิ่งแวดล้อมในประเทศกำลังพัฒนา                              
  การใช้และการพัฒนาแหล่งพลังงาน  ความขัดแย้งภายในประเทศและระหว่างประเทศในการพัฒนาและการใช้พลังงาน  สิ่งแวดล้อมที่เลวร้ายลง  ความสัมพันธ์ระหว่างการค้าระหว่างประเทศกับสิ่งแวดล้อม
  2402699  เพศกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                
  บทบาทและวิสัยทัศน์ของสตรีในการเมืองโลก ขบวนการเรียกร้องสิทธิสตรีระหว่างประเทศ  สหประชาชาติกับสิทธิสตรี  องค์การที่มิใช่ของรัฐบาลกับการส่งเสริมสิทธิสตรี  บทบาทของสตรีในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
  2402719  
  สัมมนากิจการระหว่างประเทศ                                           
  บทบาทของตัวแสดงต่าง ๆ ในระบบระหว่างประเทศ ทั้งตัวแสดงเก่า ๆ และตัวแสดงใหม่ ๆ ปัญหาสำคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบระหว่างประเทศ กระบวนารในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างประเทศทั้งในระดับสากลและระดับภูมิภาค
  2402701  เอกัตศึกษา
  การศึกษาค้นคว้าอิสระตามความสนใจของนิสิต
  2402896   การสอบประมวลความรู้

 

 

   
 

ติดต่อคณะ | แผนผังเวปไซต์ | เวปไซต์นี้ใช้งานได้ดีกับ Internet Exploer 5.0 ขึ้นไป และขนาดจอ 1024*768