ประชาสัมพันธ์

การเข้าศึกษา


ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ข.) ภาคนอกเวลาราชการ ปีการศึกษา 2567

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ข.) 

ภาคนอกเวลาราชการ ปีการศึกษา 2567

ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อ ตามลิงค์ด้านล่าง

*ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อตามขันตอน

1. เลขบัตรประจำตัวประชาชน

2. ชื่อ //ไม่ต้องใส่นามสกุล

3. คลิก "ค้นหา"

>>คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ<<

ขอให้ผู้สมัครที่มีรายชื่อปฏิบัติตามประกาศแนบท้ายนี้