หน่วยงาน

สถาบันทางวิชาการและศูนย์วิจัย


สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ (PMDI)

สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ มุ่งประสานการเรียน การสอน การวิจัย ตลอดจนการให้บริการทางวิชาการด้านนโยบายสาธารณะ และบริหารภาครัฐ หรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นประโยชน์ในแง่การพัฒนาคณาอาจารย์ควบคู่ไปกับการพัฒนาวิชาการและการผลิตบัณฑิต รวมถึงการให้บริการสังคม ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยให้เข้ากับองค์กรภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ

สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ (ISIS Thailand)

สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ ส่งเสริมการวิจัยอิสระ และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนานาชาติและประเด็นด้านความมั่นคง

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม (CSDS)

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย การเรียน การสอน และสมรรถนะ ในการผลิตบัณฑิต ระดับต่างๆ ในลักษณะที่เน้น โครงการหรือประเด็นปัญหา เกี่ยวกับการ พัฒนาสังคม เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง องค์ความรู้ และวิธีวิทยาแบบ ข้ามสาขาวิชาของ คณะรัฐศาสตร์ (การปกครอง, รัฐประศาสนศาสตร์, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, สังคมวิทยาและ มานุษยวิทยา) รวมถึงเชื่อมโยงสู่แขนงวิชาอื่นๆทางด้านสังคมศาสตร์ ที่สัมพันธ์กัน โดยมุ่งหมายให้เกิดการศึกษาวิจัยแบบสหวิทยาการ อย่าง สอดคล้องกับสถานการณ์จริงทางสังคมทั้งในแง่สภาพการณ์และกระบวนการของทุกภาคส่วนในสังคม

ศูนย์ยุโรปศึกษา (CES)

ศูนย์ยุโรปศึกษา (CES) ก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2540 โดยเป็นการยกระดับโครงการยุโรปศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการยุโรปมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ศูนย์ดำเนินกิจกรรมของ CUESP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีการศึกษาทางวิชาการ ความเป็นเลิศด้านยุโรปศึกษาในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ชั้น 16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ศูนย์เนลสัน แมนเดลา เพื่อการแก้ไขความขัดแย้งการป้องกันความรุนแรงและความมั่นคงของมนุษย์