เกี่ยวกับคณะ

คณะกรรมการบริหารคณะ


รศ.ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ

คณบดี

รศ. ตระกูล มีชัย

รองคณบดี

รศ.ดร.ศิริรัตน์ แอดสกุล

รองคณบดี

รศ.ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์

รองคณบดี

ผศ.ดร.ภาณุภัทร จิตเที่ยง

รองคณบดี

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

หัวหน้าภาควิชาการปกครอง

ผศ.ดร.ธีวินท์ สุพุทธิกุล

หัวหน้าภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ผศ.ดร.ฐิติยา เพชรมุนี

หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ผศ.ดร.วงอร พัวพัสวัสดิ์

หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

ศ.ดร.ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ

กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจำ

รศ.ดร.พิษณุ เสงี่ยมพงษ์

กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจำ

รศ.สุรัตน์ โหราชัยกุล

กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.ศิริมา ทองสว่าง

กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจำ

อ.ดร.กุลพธู ศักดิ์วิทย์

กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจำ

อ.ดร.แววไพลิน พันธุ์ภักดี

เลขานุการ

นางวีรมลล์ ละมูนกิจ

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวนันทิยา มณีวงศ์

ผู้ช่วยเลขานุการ