กระบวนการทำงาน


 

  งานคลังและพัสดุ

- หน่วยการเงินและบัญชี

- หน่วยพัสดุ

อาคารกิจกรรมนิสิต (สำนักงานชั่วคราว)

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

1.งบรายได้ กระบวนการทำงานของงานคลังและพัสดุ

- การรับเงิน (ค่าธรรมเนียมการศึกษา, ค่าบำรุงอาคารสถานที่, เงินบริจาค, ค่าหนังสือรับรอง ฯลฯ)

- ค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย/เงินสดย่อย/โครงการวิจัย

- ยืมเงินรองจ่าย

- คืนเงินรองจ่าย

- เบิกค่ารักษาพยาบาล/ค่าเล่าเรียนบุตรงบประมาณเงินรายได

- ขั้นตอนการจัดทำเอกสารใบซื้อ/จ้าง  ระบบ CU-ERP

- ขั้นตอนการสอบราคาจัดซื้อ/จ้าง  ระบบ CU-ERP

- ขั้นตอนการประกวดราคาจัดซื้อ/จ้าง  ระบบ CU-ERP

 

2.งบแผ่นดิน กระบวนการทำงานของงานคลังและพัสดุ

- เบิกค่ารักษาพยาบาล/ค่าเล่าเรียนงบประมาณแผ่นดิน

- ขั้นตอนการจัดทำเอกสารใบซื้อ/จ้าง  ระบบCU-ERP งบประมาณแผ่นดิน

 

*************************************************************************************

 

กลับสู่เมนูหลัก

กลับสู่เมนูหลัก

กลับสู่เมนูหลัก

กลับสู่เมนูหลัก

กลับสู่เมนูหลัก

กลับสู่เมนูหลัก

กลับสู่เมนูหลัก

กลับสู่เมนูหลัก

กลับสู่เมนูหลัก

กลับสู่เมนูหลัก

กลับสู่เมนูหลัก

กลับสู่เมนูหลัก

กลับสู่เมนูหลัก

กลับสู่เมนูหลัก

กลับสู่เมนูหลัก

 All Content Copyright
© 2017 All right reserved

เอกสารและข้อความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
(Update 1 มกราคม 2560)