ติดต่อเรา

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ชั้น 2 อาคาร เกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี)

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

e mail : hrpolscichula@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ : 02 218 7253 / 02 218 7257