สร้างสรรค์โดย

สถาบันวิถีใหม่ คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ
UNDP, Bangkok


การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 

    บทนำ

  การศึกษา

  การสาธารณสุข

  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

  การบริหารงานคลังท้องถิ่น

  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

  การเมืองและการมีส่วนร่วม
 


บทนำ

น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนมาช้านาน บ่งบอกถึงความสำคัญของระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ หรือที่เรียกว่า โครงสร้างพื้นฐาน ของชุมชน วันนี้ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำการสำรวจความต้องการบริการสาธารณะของประชาชน หรือลองประมวลข้อมูลการร้องเรียน ข้อเรียกร้องของประชาชนเกี่ยวกับบริการสาธารณะ ก็จะพบว่าบริการสาธารณะที่ประชาชนต้องการให้สร้างหรือซ่อมบำรุงรักษาเร่งด่วนลำดับแรกๆ ยังคงเป็นเรื่องสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น ถนน สะพาน ทางดิน ทางระบายน้ำ น้ำประปา ไฟฟ้า แสงสว่าง สวนสาธารณะ คูคลองส่งน้ำ ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งก็เหมือนๆ กับที่เคยเป็นมากว่าครึ่งศตวรรษ จะต่างกันก็เฉพาะส่วนปลีกย่อย เช่น วันนี้ข้อเรียกร้องส่วนใหญ่เป็นเรื่องการให้ซ่อมบำรุงรักษาและบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีคุณภาพดี ใช้การได้ แทนที่จะเรียกร้องให้ก่อสร้างใหม่ดังเช่นแต่ก่อน

  การบริหารจัดการทั่วไป

  การรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย

  การจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

  กลับหน้าหลัก

ชุมชนของคุณมีปัญหาต่อไปนี้หรือไม่?

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสามารถรับรู้และตระหนักถึงความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม สิ่งที่อยากทำกับที่ทำได้จริงๆ อาจแตกต่างกันได้ และเป็นเรื่องที่ท้ายทายผู้บริหารท้องถิ่นมาตลอด ประเด็นปัญหาที่พบมีดังนี้

  ข้อจำกัดด้านงบประมาณ การก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต้องใช้เงินจำนวนมาก ในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณประจำปีจำนวนจำกัด อีกทั้งถูกควบคุมในเรื่องการกู้เงินมาลงทุน และห้ามไม่ให้จัดสรรงบประมาณลงทุนระยะหลายปีติดต่อกัน ท้องถิ่นส่วนใหญ่จึงต้องไปแย่งชิงเงินอุดหนุนโครงการลงทุนจากรัฐบาล ซึ่งต้องอาศัยเส้นสายพรรคพวกทางการเมืองระดับชาติเป็นหลัก นับเป็นข้อจำกัดที่ท้าทายผู้บริหารท้องถิ่นมากพอสมควร

  ข้อจำกัดด้านการบริหารจัดการ การจัดบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการหลายประเภทสามารถบริหารจัดการโดยใช้กลไกตลาด ให้เอกชนเข้ามาประมูลดำเนินกิจกรรมและเก็บค่าบริการได้ อย่างไรก็ตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเชิงพาณิชย์ ทำให้ไม่กล้าริเริ่มดำเนินการ

   ข้อจำกัดด้านความรู้ทางเทคนิค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพนักงานจำนวนจำกัด ที่อยู่ก็ยังขาดความรู้ทางเทคนิคที่จำเป็นสำหรับวางแผนและบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการพื้นฐานอยู่มาก ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการสำรวจออกแบบ ควบคุมและตรวจรับงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งไปขอสนับสนุนบุคลากรจากส่วนราชการในพื้นที่มาเป็นพี่เลี้ยง บ้างก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี แต่บางรายก็ไม่ได้รับการสนับสนุน ทำให้งานขาดคุณภาพ ใช้การไม่ได้ ต้องซ่อมบำรุงรักษาด้วยต้นทุนที่แพงเกินความจำเป็น

   ไม่โปร่งใส มีโอกาสคอร์รัปชั่น ผลประโยชน์ทับซ้อน  โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการของรัฐบาลและท้องถิ่นที่ผ่านมาส่วนใหญ่มีเรื่องการคอร์รัปชั่น และผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง จนทำให้ประชาชนไม่ไว้ใจและต่อต้านโครงการลงทุนในเรื่องเหล่านี้  แม้ว่าจะมีความต้องการบริการฯ อย่างมากก็ตาม การริเริ่มโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและการบริหารจัดการให้สำเร็จลุล่วงไปโดยสมบูรณ์จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายผู้บริหารท้องถิ่นมากเช่นเดียวกัน


ถ้าหากชุมชนท้องถิ่นของคุณมีปัญหาเช่นว่านี้ ลองติดตามอ่านข้อมูลได้เลย....
ที่นี่
 

 

ปรับปรุงวันที่ 24 มิถุนายน 2550

Prev :: :: Next