การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

สร้างสรรค์โดย

สถาบันวิถีใหม่ คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ
UNDP, Bangkok

กรุณาเลือกหัวข้อ

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

การส่งเสริมอาชีพ

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

โรงสีข้าวชุมชน

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ตลาดชุมชน

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

กองทุนหมุนเวียนในชุมชน

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

กลุ่มสัจจะออมทรัพย์

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ธนาคารหมู่บ้าน/กลุ่มออมทรัพย์

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ร้านค้า/ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ปั๊มน้ำมันชุมชน

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

โรงผสมอาหารสัตว์

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

การจ้างแรงงานชุมชนในการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

การทำการเกษตรปลอดสารพิษ

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

การส่งเสริมการลดรายจ่ายในครัวเรือน

 

ประเด็นปัญหา: กลุ่มสัจจะออมทรัพย์

 

ปัญหาในท้องถิ่น ปัจจัยสนับสนุน/
ศักยภาพของท้องถิ่น
แหล่งกรณีตัวอย่างเพื่อค้นคว้า
  1. ประชาชนมีรายได้น้อยไม่เพียงพอกับรายจ่าย ทำให้ต้องกู้เงินนอกระบบจากนายทุน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่สูง ประชาชนจึงประสบปัญหาในการใช้เงินคืน

 
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมพัฒนาชุมชนและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดให้การสนับสนุนงบประมาณ
 

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

สถานีอนามัยตำบลเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหา สนับสนุนงบประมาณในการศึกษาดูงาน และให้ความช่วยเหลือในการดำเนินงานของกลุ่ม
 

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน และสำนักพัฒนาชุมชนอำเภอ สนับสนุนความรู้ทางวิชาการ
 

กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
อบต.บ้านใหม่ จ.พระนครศรีอยุธยา

 

กลุ่มออมทรัพย์และร้านค้าชุมชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจตำบลแพรกศรีราชา อบต.แพรกศรีราชา จ.ชัยนาท

ปรับปรุงวันที่ 24 มิถุนายน 2550

:: ::