การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

สร้างสรรค์โดย

สถาบันวิถีใหม่ คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ
UNDP, Bangkok

กรุณาเลือกหัวข้อ

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

การจัดการทรัพยากรน้ำ

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

การจัดการทรัพยากรป่าไม้

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

การจัดการสภาพแวดล้อม

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

การผลิตปุ๋ย

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

การจัดการขยะ

 

ประเด็นปัญหา: การจัดการทรัพยากรน้ำ

 

ปัญหาในท้องถิ่น ปัจจัยสนับสนุน/
ศักยภาพของท้องถิ่น
แหล่งกรณีตัวอย่างเพื่อค้นคว้า
 1. ชุมชนประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีติดต่อกันมานาน  โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน  ส่งผลให้ที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน และพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย
   

 2. ชาวบ้านบุกรุกพื้นที่ของลำห้วย และกลุ่มผู้บุกรุกบางคนเป็นผู้มีอิทธิพลทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้บุกรุกและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   

 3. ลำห้วยลำคลองอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม ไม่สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรและเพื่อการอุปโภคบริโภคของชุมชนได้
   

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนงบประมาณ
 

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทให้การสนับสนุนเครื่องมือ

การฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติบ่อแฮ้ว อบต.บ่อแฮ้ว จ.ลำปาง

 1. ชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมระบายน้ำเสียลงสู่แม่น้ำ ทำให้แม่น้ำเน่าเสีย มีขยะและสิ่งปฏิกูลตกค้าง
   

 2. ประชาชนขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและแม่น้ำ
   

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
 

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

สมาคมหยาดฝนและสถานีอนามัยให้การสนับสนุนความรู้ด้านการอนุรักษ์น้ำและสุขอนามัย
 

การอนุรักษ์แม่น้ำตรังโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน อบต.ย่านซื่อ จ.ตรัง

 1. ประชาชนทิ้งขยะมูลฝอยและปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำ ทำให้แม่น้ำเน่าเสีย
   

 2. ชุมชนและเยาวชนไม่ตระหนักถึงปัญหาหรือมลภาวะที่กำลังเกิดขึ้นกับแม่น้ำ ไม่มีความรู้และไม่มีกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่ออนุรักษ์แม่น้ำ

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจพบเกาะแก่งบริเวณกลางแม่น้ำและสองฝั่งแม่น้ำ และป่าชายเลนที่มีความสวยงาม จึงเกิดแนวคิดที่จะดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำ
 

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนงบประมาณ
 

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

องค์กรพัฒนาเอกชน ได้แก่ International Center for Environment Technology Transfer (ICETT) สถาบันคีนัน สมาคม ICMA และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ
 

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

โรงเรียนในชุมชนสนับสนุนโครงการ โดยการจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
 

โครงการรักษ์แม่น้ำระยอง เทศบาลนครระยอง จ.ระยอง

 1. โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งปล่อยน้ำเสียที่ไม่ผ่านระบบบำบัดตามมาตรฐานลงสู่แม่น้ำลำคลอง ทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งรุนแรงระหว่างประชาชนในชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม
   

 2. แหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาเน่าเสีย
   

 3. ประชาชนไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะแม่น้ำลำคลอง
   

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การอนามัยโลกให้การสนับสนุนงบประมาณและเครื่องมือที่ใช้ดำเนินการ
 

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขตให้การสนับสนุนทางวิชาการ
 

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ประชาชนยินดีเป็นอาสาสมัครตรวจวัดคุณภาพน้ำ

อาสามัครพิทักษ์ลำน้ำพอง อบต.กุดน้ำใส จ.ขอนแก่น

 1. คุณภาพน้ำของแม่น้ำอยู่ในระดับต่ำ มีกลิ่นเน่าเหม็น ประชาชนไม่สามารถใช้ประโยชน์ เพื่อการเกษตรและเพื่อประโยชน์อย่างอื่นได้
   

 2. ปริมาณผักตบชวาในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ และกีดขวางการสัญจรทางน้ำ
   

 3. ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ส่วนใหญ่ไม่ตระหนักหรือเล็งเห็นความสำคัญของการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า
   

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

โรงงานอุตสาหกรรมในชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้งบประมาณสนับสนุน
 

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยให้การสนับสนุนด้านวิชาการและวางแผนการดำเนินงาน
 

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนและหน่วยงานเอกชน (โรงงานอุตสาหกรรม) มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

กลุ่มอาสาสมัครกำจัดผักตบชวา อบต.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

 1. ประชาชนรุกล้ำลำน้ำทำให้แม่น้ำตื้นเขิน และปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำ ส่งผลให้น้ำมีคุณภาพต่ำ โดยเฉพาะในฤดูแล้งน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น และสัตว์น้ำไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้
   

 2. น้ำปนเปื้อนสารฟอสเฟตและไนเตรท ทำให้พืชน้ำเจริญเติบโตผิดปกติ และส่งผลต่อการผลิตน้ำประปา
   

 3. การเพาะปลูกเหนือเขื่อนทำให้เกิดการพังทลายของหน้าดินและตะกอนไหลลงสู่ลำน้ำและอ่างเก็บน้ำ ทำให้ความสามารถในการกักเก็บน้ำลดลง ลำน้ำตื้นเขิน
   

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้งบประมาณสนับสนุน
 

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดินทางไปอบรมสิ่งแวดล้อมยังต่างประเทศ และนำประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับโครงการ
 

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

โรงเรียนและโรงพยาบาลในชุมชนให้ความร่วมมือในการสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
 

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ศูนย์อนามัยเขตและสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคให้การสนับสนุนความรู้ในการสังเกตและตรวจวัดคุณภาพน้ำ
 

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

กองทัพภาคที่ 2 ให้การสนับสนุนแรงงาน
 

การอนุรักษ์และฟื้นฟูลำตะคอง เทศบาลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

 1. ประชาชนทำประมงรุกล้ำน่านน้ำ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ ทำให้สัตว์น้ำมีจำนวนลดลงและบางชนิดสูญพันธุ์ไป
   

 2. การทำประมงของนายทุนใหญ่ลักลอบใช้อวนลาก  อวนรุน ในเขตพื้นที่ชายฝั่ง ซึ่งผิดกฎหมายและเป็นการทำลายแหล่งวางไข่ของปลา
   

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้งบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
 

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ประชาชนมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้น
 

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

กรมประมง ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ
 

อนุรักษ์พิทักษ์ทะเล อบต.กลาย จ.นครศรีธรรมราช
 1. สภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่งถูกทำลาย ชาวประมงมีวิธีการจับปลาไม่ถูกต้อง เช่น การระเบิดปลา การใช้สารพิษ การใช้อวนตาถี่ อวนรุนและอวนลาก ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และจำนวนสัตว์น้ำลดลง
   

 2. ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของประชาชน เช่น การทอดสมอเรือประมง มีผลทำให้ปะการังซึ่งเป็นแหล่งอาหารและอนุบาลสัตว์น้ำถูกทำลาย
   

 3. ชุมชนมีพื้นที่อยู่ติดกับนิคมอุตสาหกรรมจึงได้รับผลกระทบจากปัญหาสภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลถูกทำลายไปด้วย
   

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

โครงการลงทุนเพื่อสังคม (SIF) และกรมประมงสนับสนุนงบประมาณ คำแนะนำในการแก้ปัญหา พันธุ์สัตว์น้ำและแท่งคอนกรีตทำปะการังเทียม
 

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

บริษัทเอกชนให้การสนับสนุนพาหนะในการขนส่งแท่งคอนกรีต

การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำทางทะเล อบต.บ้านฉาง จ.ระยอง

 1. นายทุนและชาวประมงบางกลุ่มใช้เรือคราดในการเก็บหอยแครง ทำให้หอยแครงขนาดเล็กและหน่ออ่อนของพืชติดมาด้วย ส่งผลให้ระบบนิเวศน์เสียสมดุลและปริมาณของหอยแครงลดลง ทำให้รายได้จากการประกอบอาชีพเก็บหอยแครงของประชาชนลดลงตามไปด้วย
   

 2. กลุ่มอนุรักษ์หอยแครงในชุมชนประสบปัญหาขาดงบประมาณและความรู้ในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มฯ

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

โครงการลงทุนเพื่อสังคม สำนักงานประมงจังหวัด โครงการความร่วมมือไทย-สหประชาชาติ (THAI-UNICAP) และสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนให้การสนับสนุนงบประมาณและความรู้ด้านวิชาการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
 

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ประชาชนให้ความร่วมมือในการเป็นอาสาสมัคร
 

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ผู้นำชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านช่วยประสานงานการดำเนินงานของกลุ่มฯ
 

การสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มอนุรักษ์หอยแครง อบต.บางขุนไทร จ.เพชรบุรี
 1. ชาวประมงลักลอบจับปลาแบบผิดกฎหมาย เช่น การใช้อวนลาก อวนรุน ระเบิด วางยา ส่งผลให้จำนวนและพันธุ์ปลาลดลงอย่างรวดเร็ว
   

 2. บริเวณชายฝั่งมีขยะเกลื่อนกลาด ทำให้ทัศนียภาพไม่สวยงาม
   

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบริษัทเอกชนให้การสนับสนุนงบประมาณ

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ชมรมตกปลาในชุมชนเข้าร่วมดำเนินกิจกรรม

การตกปลาเชิงอนุรักษ์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน จ.ชุมพร

ปรับปรุงวันที่ 24 มิถุนายน 2550

:: ::