การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน

สร้างสรรค์โดย

สถาบันวิถีใหม่ คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ
UNDP, Bangkok

กรุณาเลือกหัวข้อ

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้มาตรการเชิงบังคับ/มาตรการเชิงสังคม

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

การให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่เยาวชนและประชาชนและการเฝ้าระวังพฤติกรรมการขายและเสพยาโดยอาสาสมัครชุมชน

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันการเสพยาเสพติดในหมู่เยาวชน

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

การส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการบำบัด

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

การประกาศใช้กฎหมู่บ้านและอาสาสมัครเพื่อรักษาความปลอดภัยในชุมชน

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

การใช้กล้องวงจรปิดเฝ้าระวังอาชญากรรมและสาธารณภัย

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

ประเด็นปัญหา: กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันการเสพยาเสพติดในหมู่เยาวชน

 

ปัญหาในท้องถิ่น ปัจจัยสนับสนุน/
ศักยภาพของท้องถิ่น
แหล่งกรณีตัวอย่างเพื่อค้นคว้า
  1. ชุมชนประสบปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยเฉพาะในชุมชนแออัด และมีประชากรกลุ่มเสี่ยงและผู้ติดยาเสพติดเป็นจำนวนมาก ซึ่งในจำนวนนี้พบว่าส่วนใหญ่เป็นเยาวชนอยู่ในระดับประถมศึกษา

 
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

หน่วยงานของรัฐภายนอกชุมชนสนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เช่น ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อต่อสู้เอาชนะยาเสพติดของจังหวัด สถานีตำรวจ โรงพยาบาล/สาธารณสุขจังหวัด เรือนจำจังหวัด โรงเรียนในชุมชน ฯลฯ เป็นต้น
 

ชุมชนร่วมใจต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

 

วงดนตรีเยาวชน ต้านยาเสพติด อบต.ระโสม จ.พระนครศรีอยุธยา

 

  1. ชุมชนมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในขณะที่ประชาชนในชุมชนไม่ค่อยมีการทำกิจกรรมร่วมกัน ส่งผลให้ชุมชนเกิดความห่างเหิน ขาดความสามัคคี รักใคร่กลมเกลียวกัน เกิดปัญหาความขัดแย้งกันบ่อยครั้ง

 
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ชุมชนมีกีฬาพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์
 

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนงบประมาณและร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน
 

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำกลุ่มองค์กรชุมชน และผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน
 

กีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด อบต.สระยายโสม จ.สุพรรณบุรี

 
  1. ชุมชนมีอาณาเขตติดต่อพื้นที่ทางผ่านของการขนยาเสพติด และประสบปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ซึ่งเยาวชนเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ถูกชักจูงเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ง่าย
     

  2. ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ มีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดค่อนข้างน้อย และไม่ได้ให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติด
     
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) สนับสนุนงบประมาณและเจ้าหน้าที่มาดำเนินการอบรมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
 

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนงบประมาณ
 

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

โรงเรียนในชุมชนตระหนักถึงปัญหาและสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน
 

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ศูนย์บำบัดยาเสพติดภาคเหนือสนับสนุนด้านการบำบัดรักษาผู้ป่วยติดยาเสพติด
 

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

สถานีอนามัยในเขตพื้นที่จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและวิธีป้องกันหรือหลีกเลี่ยงการเสพยาเสพติด
 

กิจกรรมประสานสัมพันธ์สถานศึกษา บ้าน ชุมชนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบต.น้ำบ่อหลวง จ.เชียงใหม่

ปรับปรุงวันที่ 24 มิถุนายน 2550

:: ::