การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน

สร้างสรรค์โดย

สถาบันวิถีใหม่ คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ
UNDP, Bangkok

กรุณาเลือกหัวข้อ

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้มาตรการเชิงบังคับ/มาตรการเชิงสังคม

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

การให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่เยาวชนและประชาชนและการเฝ้าระวังพฤติกรรมการขายและเสพยาโดยอาสาสมัครชุมชน

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันการเสพยาเสพติดในหมู่เยาวชน

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

การส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการบำบัด

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

การประกาศใช้กฎหมู่บ้านและอาสาสมัครเพื่อรักษาความปลอดภัยในชุมชน

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

การใช้กล้องวงจรปิดเฝ้าระวังอาชญากรรมและสาธารณภัย

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

ประเด็นปัญหา: การใช้กล้องวงจรปิดเฝ้าระวังอาชญากรรมและสาธารณภัย

 

ปัญหาในท้องถิ่น ปัจจัยสนับสนุน/
ศักยภาพของท้องถิ่น
แหล่งกรณีตัวอย่างเพื่อค้นคว้า
  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ชุมชนไม่มีการจัดระบบรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ทำให้ประชาชนรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     

  2. สถิติคดีโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในพื้นที่มีจำนวนสูง
     
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนงบประมาณ
 

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

สถานีตำรวจภูธรอำเภอให้การสนับสนุนโครงการ โดยส่งเจ้าหน้าที่มาประจำศูนย์กลางควบคุมระบบรักษาความปลอดภัย
 

ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด เทศบาลตำบลเบตง จ.ยะลา

ปรับปรุงวันที่ 24 มิถุนายน 2550

:: ::