• Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image
" หลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรเน้นการวิจัย ซึ่งการวิจัยเป็นพื้นฐานสำคัญในการต่อยอด ที่จะไปใช้ในเรื่องอื่นๆในแง่ของมุมมองความคิดที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมเอาไปใช้ในหน่วยงานต่างๆ จะเป็นการมองเรื่องต่างๆแบบ 360 องศา รอบมากขึ้น"

ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ 
ประธานหลักสูตร

รศ.เวียงรัฐ เนติโพธิ์  
ผู้อำนวยการหลักสูตร

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองและการจัดการปกครอง

ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

ทั้งนี้หลักสูตร ฯ จะจัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษา ตอบรับเข้าปฐมนิเทศทางอีเมลล์ที่หลักสูตร ฯ จะส่งให้อีกครั้งในภายหลัง

 

* หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ 02 218 7325 , 087 932 2262

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

    เข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการจัดการปกครอง

   

                          รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์          

 

                        สำหรับผู้มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ ให้เข้าสัมภาษณ์ ใน วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 -12.00 น.  

         สถานที่สอบสัมภาษณ์  ห้อง 106 และ ห้อง 107 อาคารวรภักดิ์พิบูลย์ (ตึก2) คระรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

         -  ผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ลำดับที่ 1 - 20     รายงานตัวเวลา 08.30 น.     และเริ่มสอบสัมภาษณ์เวลา 09.00 น.

         -  ผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ลำดับที่  21 - 34  รายงานตัวเวลา 10.30 น.     และเริ่มสอบสัมภาษณ์เวลา 11.00 น.

        ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ จะถือว่า สละสิทธิ์

 

        * หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ 02 218 7325 , 087 932 2262

        

 

 

                                                 ปฏิทินการรับสมัครและรับเข้าศึกษา

กิจกรรม

ช่วงเวลา

รับสมัคร

 1 กุมภาพันธ์ - 20 พฤษภาคม 2560

(ขยายเวลารับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

 23 พฤษภาคม 2560

สอบสัมภาษณ์

 27 พฤษภาคม 2560

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 8 มิถุนายน 2560

รายงานตัว, ปฐมนิเทศและชำระค่าอบรมเตรียมความพร้อม

 ภายในเดือนมิถุนายน 2560

อบรมเตรียมความพร้อม

 ภายในเดือนมิถุนายน 2560

ลงทะเบียนเรียน

 ภายในเดือนกรกฎาคม 2560

(รอประกาศจากบัณฑิตวิทยาลัยอีกครั้ง) 

ลงทะเบียนแรกเข้า

 ภายในเดือนกรกฎาคม 2560 

(รอประกาศจากบัณฑิตวิทยาลัยอีกครั้ง) 

เปิดภาคเรียน 

 ภายในเดือนสิงหาคม 2560 

(รอประกาศจากบัณฑิตวิทยาลัยอีกครั้ง) 

 

ปฏิทินการสมัครสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้สนใจศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการจัดการปกครอง รุ่นที่ 6 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560

สมัครสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP ได้ทาง www.atc.chula.ac.th ยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษที่สำนักงานหลักสูตรฯ
อาคารวรภักดิ์พิบูลย์ (ตึก 2) ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2560
 

สถานที่ตั้ง