• Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image
" หลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรเน้นการวิจัย ซึ่งการวิจัยเป็นพื้นฐานสำคัญในการต่อยอด ที่จะไปใช้ในเรื่องอื่นๆในแง่ของมุมมองความคิดที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมเอาไปใช้ในหน่วยงานต่างๆ จะเป็นการมองเรื่องต่างๆแบบ 360 องศา รอบมากขึ้น"

ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ 
ประธานหลักสูตร

รศ.เวียงรัฐ เนติโพธิ์  
ผู้อำนวยการหลักสูตร

 

 

                                       เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ

ระดับปริญญาโท (ภาคนอกเวลาราชการ) ประจำการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่ง จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง 
2. มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ ไม่มีประสบการณ์ทำงานแต่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้วยคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
3. มีผลสอบภาษาอังกฤษจากศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (CU-TEP) ตั้งแต่ 30 คะแนน หรือ TOEFL ตั้งแต่ 400 คะแนน หรือ IELTS ตั้งแต่  3.0 คะแนน  ผลการสอบไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทำการทดสอบตามใบรายงานคะแนนจนถึงวันประกาศผลการคัดเลือก  (แต่มีเงื่อนไขในการเรียนและการสอบภาษาอังกฤษ)  แผนผัง
    ถ้ามีผลสอบ CU-TEP ตั้งแต่ 45 คะแนน หรือ TOEFL (Paper-based) ตั้งแต่ 450 คะแนน หรือผลการสอบ  IELTS ตั้งแต่ 4.0  คะแนน ไม่ต้องเรียนและสอบภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้ (หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติ โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่หลักสูตรก่อนสมัคร เพราะหากคุณสมบัติไม่ครบถ้วนจะไม่มีสิทธิ์สอบและจะไม่ได้รับค่าสมัครสอบคืน)

                สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จระดับอนุปริญญา/เทียบเท่ามาก่อน แล้วจึงมาเรียนต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ผู้สมัครต้องนำใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า ส่งเป็นเอกสารประกอบการสมัคร

 

การรับสมัครและรับเข้าศึกษา

พิจารณาจากผลทดสอบภาษาอังกฤษและการสอบสัมภาษณ์ 
1. สมัครด้วยตนเอง รับใบสมัครที่สำนักงานหลักสูตร หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ กรอกใบสมัครติดรูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัคร ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน พร้อมหลักฐานการ ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร* ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานหลักสูตรฯ อาคารวรภักดิ์พิบูลย์ (ตึก 2) ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ 

2. สมัครทางไปรษณีย์ ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ พิมพ์และกรอกใบสมัครติดรูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัคร ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน พร้อมหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร* บรรจุใส่ซองส่งถึง "สำนักงานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการจัดการปกครอง (ตึก 2) ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330"

3. กรอกใบสมัครที่ www.grad.chula.ac.th (เมนู: การเข้าศึกษา เลือก ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา) พิมพ์ออกมาติดรูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัคร ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน พร้อมหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร* บรรจุใส่ซองส่งถึง "สำนักงานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการจัดการปกครอง (ตึก 2) ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330"

>> รายละเอียดแผน ก. <<

>> รายละเอียดแผน ข. <<

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

- ค่าสมัครสอบ คนละ 1,200.- บาท
- ค่าธรรมเนียมการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 8,000.- บาท
 (รวมค่าเอกสาร และ อาหารว่าง)
- ค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาละ  23,000.- บาท

- ค่าธรรมเนียมการศึกษา(รวมเอกสารประกอบการเรียน) ภาคการศึกษาละ    30,000.- บาท  (เรียน 4 ภาคการศึกษา)

- ค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้ 1,000.- บาท 

- ค่าศึกษาดูงานต่างประเทศ (หลักสูตรฯ สนับสนุน 5,000 บาท นิสิตรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ)

* ในกรณีที่เรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่จบการศึกษาภายใน 2 ปี นิสิตจะต้องจ่ายค่าเล่าเรียนจนกว่าจะจบ แต่ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา

 

เอกสารประกอบสมัคร

- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
- ใบรับรองผลการศึกษา (transcript) 
- สำเนาปริญญาบัตร 
- สำเนาบัตรข้าราชการ/ บัตรประชาชน 
- หนังสือรับรองการมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี จากผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไป 
- ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ส่งคะแนนภาษาอังกฤษได้ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2560)
- ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)

- ความเรียง 1 ฉบับ ในหัวข้อเรื่อง “อะไรคือปัญหาของการเมืองไทยในทัศนะของท่าน 

และท่านคาดหวังสิ่งใดจากการเรียนในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองและการจัดการปกครองนี้” โดยมีความความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4

หมายเหตุ : ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกแผ่น

 

ปฏิทินการรับสมัครและรับเข้าศึกษา

กิจกรรม

ช่วงเวลา

รับสมัคร

 1 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

 11 พฤษภาคม 2560

สอบสัมภาษณ์

 20 พฤษภาคม 2560

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 8 มิถุนายน 2560

รายงานตัว, ปฐมนิเทศและชำระค่าอบรมเตรียมความพร้อม

 ภายในเดือนมิถุนายน 2560

อบรมเตรียมความพร้อม

 ภายในเดือนมิถุนายน 2560

ลงทะเบียนเรียน

 ภายในเดือนกรกฎาคม 2560

(รอประกาศจากบัณฑิตวิทยาลัยอีกครั้ง) 

ลงทะเบียนแรกเข้า

 ภายในเดือนกรกฎาคม 2560 

(รอประกาศจากบัณฑิตวิทยาลัยอีกครั้ง) 

เปิดภาคเรียน 

 ภายในเดือนสิงหาคม 2560 

(รอประกาศจากบัณฑิตวิทยาลัยอีกครั้ง) 

 

ปฏิทินการสมัครสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้สนใจศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการจัดการปกครอง รุ่นที่ 6 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560

สมัครสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP ได้ทาง www.atc.chula.ac.th ยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษที่สำนักงานหลักสูตรฯ
อาคารวรภักดิ์พิบูลย์ (ตึก 2) ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
 

สถานที่ตั้ง