ก.พ.อ.๐๓
๑. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  
ส่วนที่ ๑  :  แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ
แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ
เพื่อขอดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โดยวิธีปกติ
ในสาขาวิชารัฐศาสตร์
ของ นายพิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
สังกัด ภาควิชาการปกครอง
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
--------------------------------
๑.  ประวัติส่วนตัว
๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด  ๒๘ เมษายน ๒๕๑๔
๑.๒ อายุ ๔๐ ปี  ๒ เดือน
๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลำดับ)
            คุณวุฒิ                                  ปี พ.ศ. ที่จบ      ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
๑.๓.๑  Ph.D. (City and Regional      ๒๕๕๐               University of California at Berkeley, USA
                    Planning)          
๑.๓.๒  M.Phil (Land Economy)        ๒๕๓๘              University of Cambridge, England
๑.๓.๓ รัฐศาสตรบัณฑิต                     ๒๕๓๔              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
             เกียรตินิยมอันดับ ๑   
             (การปกครอง)   
   
๒. ประวัติการรับราชการ
     ๒.๑ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ ระดับ ๗ ขั้น ๑๖,๗๓๐ บาท
     ๒.๒ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๙
     ๒.๓ อายุราชการ ๑๕ ปี ๔ เดือน
     ๒.๔ ตำแหน่งอื่น ๆ
         ๒.๔.๑ รองคณบดี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
     ๒.๔.๒    เลขานุการภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     ๒.๔.๓ ผู้ประสานงานตารางสอนตารางสอบภาควิชาการปกครอง
     ๒.๔.๔    เลขานุการคณะกรรมการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาการปกครอง
     ๒.๔.๕ ผู้ควบคุมการผลิต (Producer) รายการวิทยุของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้กับคณะ
รัฐศาสตร์ ในรายการรัฐศาสตร์สู่สังคม
     ๒.๔.๖  คณะกรรมการวิชาการ Rotary Peace Center แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

๓. ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี
    ๓.๑ งานสอน
                ระดับ             รายวิชาที่สอน                 ช.ม./สัปดาห์        เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา   
    ๓.๑.๑ ปริญญาตรี     ๒๔๐๑๒๑๗ การเมือง                ๓                 ๑/๒๕๕๑, ๑/๒๕๕๒, ๑/๒๕๕๓
                                     ไทยสมัยใหม่                  
               ปริญญาตรี     ๒๔๐๑๔๐๙ การเมือง                 ๓                ๑/๒๕๕๑, ๑/๒๕๕๒, ๑/๒๕๕๓
                                     กับนโยบายการพัฒนาเมือง
               ปริญญาตรี     ๒๔๐๐๒๙๐ พัฒนาการ               ๓               ๑/๒๕๕๑, ๑/๒๕๕๒, ๑/๒๕๕๓ (๑/๓ ของวิชา)
                                      สังคมสมัยใหม่
               ปริญญาตรี     ๒๔๐๑๔๕๔ สัมมนา                    ๓               ๒/๒๕๕๒, ๒/๒๕๕๓
                                     การเมืองการปกครอง
               ปริญญาตรี     ๒๔๐๑๓๕๖ การปกครอง            ๓               ๒/๒๕๕๒, ๒/๒๕๕๓
                                     และการเมืองของเอเชีย
                                     ตะวันออกเฉียงใต้
       
๓.๑.๒     ปริญญาโท     ๒๔๐๑๖๔๖ ประวัติศาสตร์           ๓               ๑/๒๕๕๑, ๑/๒๕๕๒, ๑/๒๕๕๓                        
                                     การเมืองการปกครองไทย          
               ปริญญาโท     ๒๔๐๑๖๔๓ สัมมนาประเด็น        ๓               ๑/๒๕๕๑, ๑/๒๕๕๒, ๑/๒๕๕๓
                                     คัดเฉพาะทางนโยบาย
               ปริญญาโท     ๒๕๐๓๖๘๓ ทฤษฎีการ                ๓              ๒/๒๕๕๑, ๒/๒๕๕๒, ๒/๒๕๕๓
                                     วางแผนและปฏิบัติการ
               ปริญญาโท     ๒๕๐๓๗๐๑ ทฤษฎีการ                ๓              ๑/๒๕๕๑, ๑/๒๕๕๒, ๑/๒๕๕๓
                                     วางแผนขั้นสูง       
               ปริญญาโท     ๒๐๑๕๗๒๑ URBANIZATION  ๓           ๒/๒๕๕๒
                                     IN SOUTHEAST ASIA
               ปริญญาโท     ๒๔๔๐๖๑๖ Critical Issues in        ๓           ๑/๒๕๕๓
                                     Development Studies

๓.๑.๓ งานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
๓.๑.๓.๑   ๒๔๐๑๘๑๑ วิทยานิพนธ์ นายภาคิไนย์ ชมสินทรัพย์มั่น เรื่อง ขบวนการนักศึกษาไทย: วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษาไทยในเมืองช่วงระหว่าง ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙- พ.ศ. ๒๕๒๕ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๒
๓.๑.๓.๒   ๒๔๐๑๘๑๑ วิทยานิพนธ์ นางสาวสายทิพย์ ขุนอินทร์ เรื่อง การเมืองในการสร้างสถาบันกษัตริย์ไทยให้เป็นวัฒนธรรมสมัยนิยม (ทศวรรษ ๒๕๓๐-๒๕๕๐) หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๓
๓.๑.๓.๓   ๒๔๐๑๘๑๑ วิทยานิพนธ์ นางสาวอังศุมาลี ลำอิน เรื่อง การเคลื่อนไหวทางการเมืองของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๔๙๐-๒๕๒๐ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๓
๓.๑.๓.๔   ๒๔๔๐๘๑๑ วิทยานิพนธ์ Mr. Andrew Vincent Clifford เรื่อง Education and Empowerment in Thailand: A Case Study of Isaan Workers in Bangkok. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาระหว่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
๓.๑.๓.๕   ๒๔๔๐๘๑๑ วิทยานิพนธ์ Miss Marika Stella Dora Shiga เรื่อง The Political Nature of USAID’s Japan: A Meaningful Contribution to Conflict Transformation. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาระหว่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
 
๓.๒ งานวิจัย
๓.๒.๑ โครงการทัศนคติต่อวิกฤติการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ในช่วงเดือน เมษายน ๒๕๕๒ ของนิสิตระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุนโครงการวิจัยความรุนแรงสาธารณะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) โครงการวิจัย ๑ ปี (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๓)
๓.๒.๒ เศรษฐศาสตร์การเมืองสมุทรปราการ (ทุนรัชดาภิเษกสมโภช) โครงการวิจัย  ๑ ปี (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๔)
๓.๒.๓ การเมืองในโลกไซเบอร์จากยุครัฐประหารถึงรัฐบาลอภิสิทธิ์ (ทุนศูนย์ติดตามประชาธิปไตยไทย) โครงการวิจัย  ๑ ปี (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๔)

๓.๓ งานบริการทางวิชาการ
๓.๓.๑ อาจารย์พิเศษ วิชาขอบเขตและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ และวิชากลยุทธ์การวางแผนพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นเชิงบูรณาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ (พ.ศ. ๒๕๕๑)
๓.๓.๒ อาจารย์พิเศษ วิชากลยุทธ์การวางแผนพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นเชิงบูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ (ภาคการศึกษาปลาย พ.ศ. ๒๕๕๓)
๓.๓.๓ อาจารย์พิเศษ วิชาการเมืองและระบบราชการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาเขตสระแก้ว) ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ (ภาคการศึกษาปลาย พ.ศ. ๒๕๕๓)
๓.๓.๔ อาจารย์ วิชาการเมืองการปกครองไทย หลักสูตร EBA คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ (ภาคการศึกษาปลาย พ.ศ. ๒๕๕๓)
๓.๓.๕ อาจารย์พิเศษ วิชา Global Studies คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ (ภาคการศึกษาปลาย พ.ศ. ๒๕๕๓)
๓.๓.๖ อาจารย์พิเศษ วิชา การเมืองการปกครองไทย หลักสูตร BMIR คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ (ภาคการศึกษาปลาย พ.ศ. ๒๕๕๓)
๓.๓.๗ อาจารย์พิเศษ วิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ วิชารัฐและสังคมไทย และวิชาการเมืองการปกครองไทย หลักสูตร MPE คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ (พ.ศ. ๒๕๔๙- ปัจจุบัน)


๓.๔ งานบริหาร
๓.๔.๑ รองคณบดี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ๑๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ (พ.ศ. ๒๕๕๓- ปัจจุบัน)
๓.๔.๒ ผู้ประสานงานตารางสอน-ตารางสอบภาควิชาการปกครอง ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ (พ.ศ. ๒๕๕๒- ปัจจุบัน)
๓.๔.๓ เลขานุการคณะกรรมการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาการปกครอง ๕ ชั่วโมง/สัปดาห์ (พ.ศ. ๒๕๔๙- ปัจจุบัน)
๓.๔.๔ เลขานุการภาควิชาการปกครอง ๑๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ (พ.ศ. ๒๕๕๒- ปัจจุบัน)
๓.๔.๕ ผู้ควบคุมการผลิต (Producer) รายการวิทยุของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้กับคณะรัฐศาสตร์ ในรายการรัฐศาสตร์สู่สังคม ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ (พ.ศ. ๒๕๕๓- ปัจจุบัน)


๔. ผลงานทางวิชาการ
    ๔.๑ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
    ๔.๑.๑  ผลงานวิจัย
    ๔.๑.๑.๑  Pitch Pongsawat. "Middle-class Ironic Electoral Cultural Practices in Thailand : Observing the 2005 National Assembly Election and Its Aftermath." In Chua Beng Huat (Editor). Elections as Popular Culture in Asia. 94-114. London: Routledge. 2007. (งานวิจัยใช้ทุนส่วนตัว)

            ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
            /    ไม่เคยใช้       
                  เคยใช้  (เมื่อปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........                         ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กำหนด)

    ๔.๑.๑.๒  พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์. “การกระจายอำนาจจากส่วนกลาง.” โดยได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
        การเผยแพร่
    - นำเสนองานวิจัยในงานสัมมนาทางวิชาการประจำปี ๒๕๔๘ ครั้งที่ ๒๘ เรื่อง การปฏิรูปสังคมเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๔๐ ความก้าวหน้าและความล้มเหลว จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ วันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘. ๘/๑-๒๒.
    -พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์. “มิติที่หลากหลายในเรื่องของ “อำนาจ” ใน “อุตสาหกรรมงานวิจัยเรื่องการแพร่กระจายอำนาจและนวัตกรรมท้องถิ่น” ใน รัฐศาสตร์สาร ๒๗, ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๔๙): ๑๒๒-๑๕๓.

            ผลงานวิจัยนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
            /    ไม่เคยใช้       
                  เคยใช้  (เมื่อปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........                         ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กำหนด)

๔.๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
        ๔.๑.๒.๑  บทความทางวิชาการในวารสารทางวิชาการ
        ๔.๑.๒.๑.๑  Pitch Pongsawat. “Political Economy of Agrarian Transformation & Peasant Movement Contemporary Thailand: A Critical Observation” Journal of Social Science 32,2 (July-December 2001): 1-73. และตีพิมพ์เป็นภาษาไทยใน พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์. “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับการเมืองของการเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรและขบวนการชาวนาในสังคมไทยปัจจุบัน: ข้อสังเกตเชิงวิพากษ์” วารสารฟ้าเดียวกัน 1, 1 (มกราคม-มีนาคม 2546): 52-89.

        ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
                  /    ไม่เคยใช้       
                        เคยใช้  (เมื่อปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........         ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กำหนด

        ๔.๑.๒.๑.๒  Pitch Pongsawat. "Virtual Democracy in Thailand : Information Technology, Internet Political Message Board, and the Politics of Representation in Thailand after 1992."  Journal of Social Sciences 33, 1(January-June 2001): 141-166. (งานวิจัยใช้ทุนส่วนตัว)

        ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
   
            /    ไม่เคยใช้       
                  เคยใช้  (เมื่อปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........                         ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กำหนด)


๔.๑.๒.๒ บทความทางวิชาการในหนังสือรวมบทความ
        ๔.๑.๒.๒.๑  พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์. “ทักษิณนิยม...(อีกที)” ใน จุไรรัตน์ แสนใจรักษ์ (บรรณาธิการ).
ทักษิโณมิกส์. ๑๓๙-๑๗๒. กรุงเทพฯ: สถาบันวิถีทัศน์, ๒๕๔๗. จัดจำหน่ายโดย บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ และตีพิมพ์ใน ภิญโญ  ไตรสุริยธรรมา (บรรณาธิการ). พิษทักษิณ : ผลกระทบเศรษฐกิจการเมืองและสังคมภายใต้ระบอบทักษิณ. กรุงเทพฯ: Openbooks, ๒๕๔๗. จัดจำหน่ายโดยบริษัทเคล็ดไทย 
           
            ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
                  /    ไม่เคยใช้       
                        เคยใช้  (เมื่อปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........         ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กำหนด)

๔.๑.๒.๒.๒  พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์. “ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการต่อต้านและสนับสนุน “สงครามต่อสู้วินาศกรรม” ของสหรัฐอเมริกาในสหรัฐอเมริกา โดยประชาชนอเมริกา” ใน ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ (บรรณาธิการ). จักรวรรดินิยมกับการก่อการร้าย. ๑๖๗-๑๙๓.  กรุงเทพฯ: สถาบันวิถีทัศน์, ๒๕๔๕. จัดจำหน่ายโดย บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์

            ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
                  /    ไม่เคยใช้       
                        เคยใช้  (เมื่อปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........         ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กำหนด)

    ๔.๑.๓  งานแปล
        ๔.๑.๓.๑  พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์. “อิทธิพลและอำนาจ: การเมืองไทยด้านที่ไม่เป็นทางการ” ใน ระบบอุปถัมภ์ ๓๑๕-๓๕๑. แปลจาก “Itthiphon and Amnat: An Informal Aspect of Thai Politics” โดย Yoshifumi Tamada. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙. จัดจำหน่ายโดย สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

            ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
                  /    ไม่เคยใช้       
                        เคยใช้  (เมื่อปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........         ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กำหนด)

        ๔.๑.๓.๒  พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์. “ผู้อุปถัมภ์ดั้งเดิมในชนบทสูญเสียความชอบธรรมได้อย่างไร: ทฤษฎีจากประสบการณ์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ใน ระบบอุปถัมภ์ ๔๓๙-๕๒๒. แปลจาก “How Traditional Rural Patrons Lose Legitimacy: A Theory with Special Reference to Southeast Asia” โดย James C. Scott and Benedict J. Kerkviliet. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๙. จัดจำหน่ายโดย สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

             ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้สำหรับการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่
                  /    ไม่เคยใช้       
                        เคยใช้  (เมื่อปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ..........         ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กำหนด)

๔.๑.๔ เอกสารคำสอน
    ๔.๑.๔.๑     ๒๔๐๑๔๐๙ การเมืองกับนโยบายการพัฒนาเมือง

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ


        ลงชื่อ..........................................................เจ้าของประวัติ                                                 
                        (นาย พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์)
                           ตำแหน่ง อาจารย์
             วันที่.............เดือน........................พ.ศ.............ส่วนที่ ๒    แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา
แบบประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชา รัฐศาสตร์
โดยวิธีปกติ
ของ นายพิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
สังกัด ภาควิชาการปกครอง
คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
--------------------------------

            ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  แล้วเห็นว่า นายพิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กำหนด
ลงชื่อ...................................................
(รองศาสตราจารย์ ดร. ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว)
ตำแหน่ง  ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชา
วันที่........เดือน.................พ.ศ. ........

ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า

        ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นาย พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติ ...(เข้าข่าย/ ไม่เข้าข่าย)... ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์


ลงชื่อ...................................................
(ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ยาวะประภาษ)
ตำแหน่ง คณบดี
วันที่........เดือน.................พ.ศ. ........