เว็ปแห่งนี้ให้บริการทางวิชาการด้านอาชญาวิทยา/กระบวนการยุติธรรม

 เว็ปไซต์นี้ให้บริการความรู้ด้าน อาชญาวิทยา ทัณฑวิทยา กระบวนการยุติธรรม และสังคมวิทยา เป็นสำคัญ

 

ดำเนินการโดย สุมนทิพย์ จิตสว่าง อาจารย์ประจำ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 

 

อาชญาวิทยาในประเทศไทย

 

 

 

 

อาชญาวิทยาในประเทศไทย

 

 

 

 

บทความประจำฉบับ1

บทความประจำฉบับ2

 

 

 

 

 

 

     รวมงานวิจัย/วิทยานิพนธ์

 

 

                                                                  

        https://www.ncjrs.gov/index.html  

              JSTOR

            http://www.jstor.org/

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

              เอกสารประกอบคำบรรยาย วิชา

                  1.อาชญาวิทยาและทัณฑวิทย

2.การใช้คอมพิวเตอร์ (SPSS) เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับสมัครคัดเลือก

เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท – เอก

สาขา อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม เน้น

                            - อาชญาวิทยาระหว่างประเทศ

                        - อาชญาวิทยาธุรกิจ

                       - อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม

 

รับสมัครระหว่างวันที่  1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2560

ที่ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 02 2187299

เรียน วันศุกร์เย็น - เสาร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.polsci.chula.ac.th/phdccj/

         

 

  • ปริญญาเอกด้านอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม

 

 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

  • รายงาน

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

การสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยและประชุมกลุ่มย่อย (Focus  Group) เรื่อง “ประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายในการลงโทษและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดกฎจราจร” 

โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  

ณ ห้องประชุม 209  อาคารสำราญราษฏร์บริรักษ์ (ตึก 1) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558

         ภาพเพิ่มเติม

 

 

 

                             

 

         ภาพพิธีไหว้ครู นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท-เอก สาขา อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม รุ่นที่ 1 

ณ ห้องประชุมภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558

         ภาพเพิ่มเติม

 

                             

 

                                 

            อาจารย์ ดร.นัทธี จิตสว่าง มอบหนังสือ  อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม  มูลค่า 50,000 บาท ให้แก่ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

โดยคณบดีคณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหนังสือดังกล่าวในวันที่  8 กันยายน 2558

ภาพเพิ่มเติม

 

 

              

 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ผลกระทบและแนวทางการแก้ไขความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย"

โดยคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

และภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2558

ภาพเพิ่มเติม

 

 

 

     

        การสัมมนา นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "การประเมินผลการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรมตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553"

ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพเพิ่มเติม

 

 

 

         

คณาจารย์และ visiting professor จากประเทศญี่ปุ่น ร่วมต้อนรับคณาจารย์จากคณะสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียตนาม เมื่อวันที่ 24 ก.ค.2558

ภาพเพิ่มเติม

 

 

 

               

การปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านอาชญาวิทยาและงานยุติธรรมและนิสิตปริญญาเอก ด้านสังคมวิทยา เมื่อวันที่ 11 ก.ค.2558

ภาพเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

    

 

 

                 


Free website hit counter

Since: 26/June/03

Contact At Email: sumonthip99@hotmail.com   โทร.022187265
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2542 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537