ประมวลรายวิชา

(Course Syllabus)

 

1. รหัสวิชา                            2403213

2. จำนวนหน่วยกิต                3  หน่วยกิต

3. ชื่อวิชา                               อาชญาวิทยา (CRIMINOLOGY)

4. คณะ/ภาควิชา                  คณะรัฐศาสตร์/ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

5. ภาคการศึกษา                  ภาคต้น

6. ปีการศึกษา                       2548

7. ชื่อผู้สอน                          อาจารย์สุมนทิพย์   จิตสว่าง

8. เงื่อนไขรายวิชา               -

9. สถานภาพของวิชา         วิชาเลือก

10. ชื่อหลักสูตร                   หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต (สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)

11. วิชาระดับ                       ปริญญาตรี

12. จำนวนที่สอน/สัปดาห์                ชั่วโมง

 

13. เนื้อหาวิชาตามที่ปรากฎในหลักสูตร

                ศึกษาประเภทและรูปแบบของปัญหาอาชญากรรมโดนเฉพาะปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและทั่วโลกในปัจจุบัน สาเหตุของการเกิดอาชญากรรม  การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ตลอดจนรูปแบบที่เหมาะสมในการปฎิบัติต่อผู้กระทำผิด โดยศึกษาถึงวัตถุประสงค์และรูปแบบของการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต โดยมีแนวทางการศึกษาด้านสังคมวิทยาและจิตวิทยาสังคม ตลอดจนเน้นทฤษฎีสมัยใหม่  เพื่อให้เข้าใจปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและทั่วโลกในปัจจุบัน  เพื่อนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

 

14. ประมวลการเรียนรายวิชา

 

                14.1 วัตถุประสงค์ทั่วไปและ/หรือวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1.   เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ  เกี่ยวกับประเภทอาชญากรรม สาเหตุการเกิดอาชญากรรม      การป้องกันและควบคุมอาชญากรรม   รวมถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบต่างๆ ของการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด            กระบวนการยุติธรรม   

2.       เพื่อให้สามารถประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีทางด้านอาชญาวิทยา  มาใช้ในการมองปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้น ตลอดจนการนำไปใช้ในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมได้อย่างเหมาะสม

 

14.2 เนื้อหารายวิชาต่อสัปดาห์

 

                1. ความหมายและขอบข่ายของอาชญาวิทยา ทัณฑวิทยา

·       ความหมายของอาชญาวิทยา ทัณฑวิทยา

·       ขอบข่ายของอาชญาวิทยา

·       ความสัมพันธ์ของอาชญาวิทยากับรัฐศาสตร์

·       สถานภาพของอาชญาวิทยา

·       สถานภาพในอดีต เจ้าไม่มีศาล

·       สถานภาพในปัจจุบัน

                ­อาชญาวิทยาเป็นสหวิทยาการ

                                ­อาชญาวิทยาเป็นวิชากึ่งวิชาชีพ

                                ­อาชญาวิทยาเป็นสังคมศาสตร์ประยุกต์

 

·       การเรียนการสอนอาชญาวิทยา

(สัปดาห์ที่ 1)

2. ความหมายและขอบข่ายของอาชญากรรมและอาชญากร

3. ปัญหาอาชญากรรม

                -ประเภทของอาชญากรรม

·       เกณฑ์ความชั่วร้ายของการกระทำ

                                                ­Mala inse

                                                ­Mala Prohibita

·       เกณฑ์ผู้เสียหาย

                                                ­อาชญากรรมที่มีผู้เสียหาย

                                                ­อาชญากรรมที่ไม่มีผู้เสียหาย

·       เกณฑ์ด้านเพศ

                                                ­อาชญากรรมชาย

                                                ­อาชญากรรมผู้หญิง

·       เกณฑ์ด้านอายุ

                                                ­เด็กและเยาวชนกระทำผิด

                                                ­อาชญากรรมผู้ใหญ่

·       เกณฑ์ด้านพฤติกรรม

                                                ­อาชญากรรมอาชีพ

                                                ­อาชญากรรมองค์กร

                                                ­อาชญากรรมทางเพศ

                                                ­อาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์ชั่วคราว

                                                ­อาชญากรรมการทำร้ายร่างกายชีวิตชั่วคราว

                                                ­อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

                                                ­อาชญากรรมข้ามชาติ

                                                ­อาชญากรรมการเมือง

                                                ­อาชญากรรมคอมพิวเตอร์

                                                ­อาชญากรรมคอปกขาว

                                                ­อาชญากรรมในครอบครัว

                                                ­อาชญากรรมต่อเนื่อง

                                                ­อาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง

                                                ­อาชญากรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

                                                -ความแตกต่างของอาชญากรรมในอดีต ปัจจุบัน และ อนาคต

                                                -เส้นทางชีวิตของอาชญากร (สัปดาห์ที่ 2-4)

                -การวัดปริมาณและความรุนแรงในอาชญากรรม

·       การวัดจากสถิติของทางราชการ

·       การวัดจากสื่อมวลชน      

·       การวัดจากการเปิดเผยของผู้เสียหาย

·       การวัดจากการเปิดเผยของผู้กระทำผิด

·       การวัดจากสภาพแวดล้อมและความกลัวอาชญากรรม  (สัปดาห์ที่ 5)

                -ผลกระทบของอาชญากรรม             

·       ผลกระทบทางเศรษฐกิจ    

·       ผลกระทบทางการเมือง   

·       ผลกระทบทางสังคม     (สัปดาห์ที่ 5)       

4. สาเหตุของอาชญากรรม

·       แนวความคิดของสำนักคลาสสิก

·       แนวความคิดของสำนักโฟซิทีฟ

- แนวความคิดอาชญาวิทยาแนวพุทธ (Buddhism Criminology)

(สัปดาห์ที่ 6-8)

·       กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุอาชญากรรม (Case Study)

                (สัปดาห์ที่ 9)

5. การป้องกันอาชญากรรม

·       การป้องกันอาชญากรรม แนวที่ 1

·       การป้องกันอาชญากรรม แนวที่ 2

·       การป้องกันอาชญากรรม แนวที่ 3

·       การป้องกันอาชญากรรม แนวที่ 4(สัปดาห์ที่ 10)

6.ทัณฑวิทยา

·       วัตถุประสงค์ของการลงโทษ

·       วิธีการลงโทษ

                -การลงโทษต่อเนื้อตัว ทรมาน

                -การลงโทษประหารชีวิต

                -การใช้เรือนจำ

                -การปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชน(สัปดาห์ที่ 11)

* การปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดโดยใช้เรือนจำ

                -ประเภทเรือนจำ

                -การอบรมแก้ไข

                -การควบคุม(สัปดาห์ที่ 11)

การปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชน (สัปดาห์ที่ 12)

7.       ศึกษาดูงานภาคสนาม เรื่อง  รูปแบบการลงโทษ / วิวัฒนาการของการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในประเทศไทย (สัปดาห์ที่ 13)

8.       ศึกษาดูงานภาคสนาม เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดโดยใช้เรือนจำ (สัปดาห์ที่ 14)

9.       นำเสนอผลการศึกษาดูงานและสรุปการเรียนการสอน(สัปดาห์ที่ 15)

10.       สอบปลายภาค

 *เอกสารประกอบการบรรยาย เนื้อหารายวิชาทั้งหมด*

 

14.3 วิธีจัดการเรียนการสอน

-          ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายเชิงอภิปราย

-          Case Study ( การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และ ทำรายงาน )

-          การศึกษาดูงานภาคสนาม

 

14.4 สื่อการสอน

-          ตำรา  วีดีทัศน์  เครื่องฉายข้ามศีรษะ  ไวท์บอร์ด  การศึกษาดูงาน

 

 

14.5 การวัดผลการเรียน

-          การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน              10           คะแนน 

-          รายงาน                                           40           คะแนน

    1. รายงาน case study ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอาชญากรรม)      (20)

                        2. รายงานการศึกษาดูงาน  -       การปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในเรือนจำ  

                                                                          -       รูปแบบการลงโทษ                   (20)

-          สอบปลายภาค                                  50           คะแนน

 

15. รายชื่อหนังสืออ่านประกอบ

 

                15.1 หนังสือบังคับ

     พรชัย  ขันตี, ธัชชัย  ปิตะนิละบุตร  และอัศวิน  วัฒนวิบูลย์. ทฤษฎีและงานวิจัยทาง

อาชญาวิทยา. กรุงเทพมหานคร : บริษัทบุ๊คเน็ท จำกัด, 2543.

     นวลจันทร์  ทัศนชัยกุล. อาชญากรรม (การป้องกัน : การควบคุม). นนทบุรี : พรทิพย์การพิมพ์,

     นัทธี  จิตสว่าง. หลักทัณฑวิทยา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ราชทัณฑ์,2541.

     นัทธี  จิตสว่าง. โปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด. กรุงเทพมหานคร  : วัฒนพงศ์การพิมพ์ , 2546.

     ประธาน  วัฒนวาณิชย์. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญาวิทยา. กรุงเทพมหานคร : บริษัท โฟร์พรินติ้ง

จำกัด,2546

     อัณณพ  ชูบำรุง. ทฤษฎีอาชญาวิทยา. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2527.

 

15.2 หนังสืออ่านประกอบ

     เจนจบ  ยิ่งสุมล. คนฆาตรกรคดีฆาตรกรรม Crime & Murder.  กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์กองไฟ&

                กองฟืน,2548.

     ณฐนนท์.  The Real Crime on Film  ย้อนรอยคดีฆาตรกรรมอำมหิตผิดมนุษย์ ฆ่าจริงผ่านจอ.

กรุงเทพมหานคร : บริษัท สยามอินเตอร์อินเตอร์บุคส์,2547.   

     สุดสงวน  สุธีสร. เหยื่ออาชญากรรม . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540.

     สรจักร  ศิริบริรักษ์. เลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้เป็นฆาตกร.  กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มติชน , 2543.

     สร้อยสันติ. อาชญาโหด. กรุงเทพมหานคร : .เอเชีย เพรส, 2543.

     อรสม  สุทธิสาคร. เด็กพันธุ์ใหม่ ... วัย X.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรุงเทพ,2545.

     อรสม  สุทธิสาคร. นักโทษประหารหญิง. กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ.ที.พรินติ้ง,2546.

     อรสม  สุทธิสาคร.           อาชญากรเด็ก. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรุงเทพ,2544.

     อินเนส  ไบรอัน แปลโดย โรจนา  นาเจริญ . ผ่าสมอง คนต้องฆ่า Profile of a Criminal Mind  เจาะลึก

สัญชาตญาณดิบฆาตรกรโหด ทำไมต้องฆ่า(ภาคแรก) กรุงเทพมหานคร : บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

จำกัด(มหาชน), 2547.

     อินเนส  ไบรอัน แปลโดย โรจนา  นาเจริญ . ผ่าสมอง คนต้องฆ่า Profile of a Criminal Mind  เจาะลึก

สัญชาตญาณดิบฆาตรกรโหด ทำไมต้องฆ่า(ภาคสอง) กรุงเทพมหานคร : บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

จำกัด(มหาชน), 2548.

     เอกรงค์  ภาณุพงษ์. ตำนาน…โทษประหาร. กรุงเทพมหานคร : บริษัท สยามอินเตอร์อินเตอร์บุคส์,2547.

     เอกรงค์  ภาณุพงษ์และคณะ.  ข่มขืน ...ภัยผู้หญิง. กรุงเทพมหานคร : บริษัท กิเลนการพิมพ์ จำกัด,2547.

     Adler,Freda. Criminology. Boston : McGraw – Hill, 1998.

     Alex,Alvarez. Study Guide for Siegel’s Criminology.Wadsworth,2000.

     Culling,Daniel. Crime prevention : theory,policy and practice. London : UCL Press, 1997.

     Fisch,Mark. Criminology. Guilford : Dushkin McGraw – Hill, 1999.

     Hagan,Frank E. Introduction to criminology : theory,method and criminal behavior.    

Chicago : Nelson – Holl, 1989.

     Lewis  Lyons. The History of Punishment. Italy: Eurolitho,2003.

     Rafter,Nicole Hahn . Encyclopedia of women and crime. New York : Oryx Press ,2003.

     Reid,Sue Titus. Crime and criminology. Boston : McGraw – Hill, 2000.

     Clear ,Todd  R. , Cole George F. , American Corrections. California : Wadsworth Publishing 

                                Comparny,1993.

 

 

                                15.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

                 นัทธี  จิตสว่างและคณะ. การกระทำผิดของผู้ต้องขังในคดียาเสพติด. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ราชทัณฑ์,

                                2542.

                  นัทธี  จิตสว่างและคณะ.  เส้นทางชีวิตของผู้ต้องขังในคดียาเสพติด. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ราชทัณฑ์,

                                2542.

    Australian Government Attorney-General’s Department. The Relationship between Drugs and Crime.

              Australia : Urbis keys young press,2004.                        

 

เว็บไซต์ประกอบการศึกษา

      www.polsci.chula.ac.th/sumonthip/

      www.correct.go.th

 

16. การประเมินผลการเรียนการสอน

                ใช้แบบสอบถามการประเมินการบรรยาย

 

 

********************************